Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść


 

WAŻNA INFORMACJA!!!

W związku z dużą ilością zgłoszeń,

Komisja Rekrutacyjna przedłuża swoją pracę

do dnia 9 kwietnia 2015 r. (czwartek).

W tym dniu będzie wywieszona

lista dzieci przyjętych do przedszkola.

 

Przepraszamy!

 

 

 


REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO JELONEK  I FILII                                            

 na rok szkolny 2015 /2016


 


& 1
Podstawa  prawna
Ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r., Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572);
 Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  (Dz .U. 2014r. Nr 0, poz7)

&2
1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w  wieku 3-5 lat, w wyjątkowych sytuacjach dzieci 2,5 letnie oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny do ukończenia 8 roku życia.
2. Przyjmowanie dzieci do przedszkola rozpoczyna się na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola, którą należy pobrać w placówce lub na stronie internetowej placówki, wypełnić i  zwrócić w przedszkolu.
3. Nabór prowadzi się zgodnie  z poniższym  harmonogramem:
o  od  9 marca 2015 r do 31 marca 2015 r - wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia do przedszkola;
o  do 3 kwietnia 2015 r - rozpatrywanie złożonych kart przez Komisję Kwalifikacyjną, wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz listy rezerwowej;
o  od 3 kwietnia 2015 r do 16  kwietnia 2015 r do godziny 14.00  potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia do przedszkola.
o Do 30 kwietnia - składanie odwołań do dyrektora Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim.
4. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu, przyjęć dzieci dokonuje Dyrektor Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim, biorąc pod uwagę obowiązujące kryteria.
5. W sytuacji, kiedy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w przedszkolu, Dyrektor Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim powołuje komisję kwalifikacyjną, w skład której wchodzą:
o  dyrektor -przewodniczący komisji kwalifikacyjnej,
o  jeden - przedstawiciel rady rodziców,
o  jeden przedstawiciel rady pedagogicznej;
6. Komisja kwalifikacyjna, przyjmując dzieci do przedszkola kieruje się kryteriami określonymi w prawie oświatowym:

do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 5 lat odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;
      dzieci niepełnosprawne,
dzieci niepełnosprawnego rodzica lub rodziców,
dzieci z niepełnosprawnym rodzeństwem,
dzieci z rodzin wielodzietnych ( minimum troje dzieci )
dzieci objętych pieczą zastępczą
     dzieci rodziców samotnie wychowujących dziecko
( Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość)
oraz innymi niżej wymienionymi kryteriami :
     dzieci obojga rodziców pracujących
dzieci uczęszczające do przedszkola w poprzednim roku szkolnym oraz ich  rodzeństwo
dzieci, które korzystać będą z pełnej oferty Przedszkola  Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim ( powyżej podstawy programowej),          nie dotyczy filii
dzieci zameldowane na terenie Gminy Łysomice
&3  
Tryb postępowania komisji kwalifikacyjnej:
     posiedzenie komisji odbywa się na terenie przedszkola  w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego
              komisja rozpatruje karty zgłoszeń dziecka do przedszkola zgodnie z kryteriami ujętymi w
       & 2pkt 6 niniejszego regulaminu
              w sprawach spornych decydujący głos ma przewodniczący
     komisja przygotowuje protokół podsumowujący posiedzenie oraz listy dzieci przyjętych  i nieprzyjętych.
&4
1. W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice/prawni opiekunowie/ mogą złożyć pisemne odwołanie do Dyrektora Przedszkola Publicznego Jelonek w terminie do 30 kwietnia 2015r.
2. Dyrektor rozpatruje złożone odwołanie i przesyła zainteresowanym rodzicom pisemną odpowiedź z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia odwołania. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
&5
O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na wolne miejsca decyduje Dyrektor Przedszkola Publicznego Jelonek, biorąc pod uwagę kryteria zapisane w niniejszym regulaminie.
&6
1. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej dla rodziców i stronie internetowej przedszkola.
2. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2015roku.
&7
Wykaz dokumentacji
Protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej
Lista dzieci przyjętych do przedszkola
Lista dzieci nie przyjętych do przedszkola
Lista rezerwowa dzieci oczekujących na przyjęcie do przedszkola
Druk karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

 

 

    
 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Pierwsza taka uroczystość w naszej gminie
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń