Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść

Statut
Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Gostkowo

Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Gostkowo zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia  7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 
§ 2 
 
 1. Stowarzyszenie podlega rejestracji, posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. 
§ 3
 
 1. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w miejscowości Gostkowo.
 2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 
Rozdział II
Cele i środki działania
 
§ 4
 
 Celem Stowarzyszenia jest rozwój sołectwa Gostkowo pod względem inwestycyjnym, estetycznym i kulturalnym oraz działanie na rzecz pożytku publicznego. 
§ 5 

1.   Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez

a.       pozyskiwanie funduszy unijnych, pisząc wnioski i projekty do różnych instytucji i fundacji,
b.    uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez instytucje zajmujące się obsługą funduszy unijnych na rzecz rozwoju wsi,
c.  współpraca z władzami przy tworzeniu planu zagospodarowania centrum wsi,
d.      kontakty z innymi stowarzyszeniami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
e.       popieranie i wspieranie dobrych inicjatyw zarówno władz gminnych, jak i organizacji pozarządowych, jeśli będą służyć pożytkowi publicznemu,
f.        współpracę z Sołtysem i Radą Sołecką,
g.     współpracę i wspieranie Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotniczą Straż Pożarną w Gostkowie,
h.      aktywizowanie społeczeństwa do działań na rzecz wsi,
i.      wspieranie życia kulturalnego mieszkańców, w szczególności młodzieży i seniorów.
§ 6
 
Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.
 
Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki
 
§ 7
 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

2.       Stowarzyszenie posiada członków:
a). zwyczajnych,
b). wspierających,
c). honorowych.
§ 8
 
1.    Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia. 
 1. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych lub osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 1. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 2. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca
  pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia oraz, która wniosła wybitny wkład na rzecz wsi.
 1. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
§ 9 
 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a.       czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b.      korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c.       udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,  
d.      zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

      2.   Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek.
 4. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego oraz biernego prawa  wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 5. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 6. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 
§ 10
 
 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
·        z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
·        z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
·        z powodu niepłacenia składek za okres jednego roku,
·        na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,

2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.Uchwała Walnego Zebranie Członków jest ostateczna.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeśli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym. 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 11 
1.        Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
2.         Kadencja władz.
a.   Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
 1. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić przez następne kadencje, jeśli tak zdecyduje Walne Zebranie Członków.
3.         Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przy obecności połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 1.  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
5.  W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 a.   z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
 b.   z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 1.  Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz na trzy lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
7.    Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych      
Stowarzyszenia.
8.   Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne.
9.    Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
a.       określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b.      uchwalanie zmian statutu,
c.       wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d.      udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e.  rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
f.        uchwalanie budżetu,
g.       uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h.       podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i.         rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j.        rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k.      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l.         podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m.     podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 
§ 12
 
1.   Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 5 osób w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i  
     sekretarza.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 4. Do kompetencji Zarządu należą:
 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. przyjmowanie i skreślanie członków.
 § 13
 
1.     Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
                  a.    kontrolowanie działalności Zarządu,
b.      składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c.       prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
d.      składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e.       składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
       4.   W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V

Majątek i Fundusze 
§ 14
 
1.     Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a.    ze składek członkowskich,
b.   darowizn, spadków, zapisów,
c.       dotacji i ofiarności publicznej.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie    
     Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi  
     przepisami.
 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
 
§ 15
 
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
   podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
      2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
      3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Konkurs plastyczny - 25 lat samorządu
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń