Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść

Jesteś tutaj: 

Wybory Parlamentarne w gminie Łysomice

Wyniki:

Największe poparcie uzyskali następujący kandydaci na posłów:

v    PLATFORMA OBYWATELSKA

1.     Mężydło Antoni- 414 głosów

2.     Lenz Tomasz    - 392 głosy

3.     Dzięcioł Janusz -   67 głosów

           

v    PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1.     Girzyński Zbigniew    -218 głosów

2.     Zbonikowski Łukasz – 150 głosów

3.     Sobecka Anna            - 165 głosów

           

v    LEWICA I DEMOKRACI

1.     Filar Marian               - 159 głosów

2.     Wenderlich Jerzy       - 121 głosów

3.     Lewandowski Bogdan – 75 głosów

Największe poparcie uzyskali następujący kandydaci na senatorów:

1.Wyrowiński Jan                - 1035 głosów

2. Wojtczak Michał              -  567 głosów

3.Jankiewicz Paweł Edward -  564 głosy


Wyniki wyborów oraz frekwencję można zobaczyć na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej

Wybory do Sejmu RP :

Wybory do Senatu RP :


Z a r z ą d z e n i e   N r  0152/50/07

Wójta Gminy Łysomice

z dnia  17 października 2007r.

w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr.1 w Turznie.

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku z rezygnacją p. Katarzyny Sitko z funkcji członka OKW nr.1 w Turznie odwołuję Panią z w/w funkcji.

                                                                             § 2

Na członka OKW nr.1 W Turznie powołuję ze spisu wyborców p. Aleksandrę Buczek.

§ 3

       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                               (-) Jarosław Bukowski

                                                                            Wójt

                                                                  Gminy Łysomice


Wybory 2007

Wykaz przewodniczących i zastępców przewodniczących

OKW

Wykaz przewodniczących i zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r. w  Gminie Łysomice

Numer

obwodowej komisji wyborczej

Nazwisko

i imię

Funkcja pełniona

w komisji

1

Beata Rafińska

Przewodniczący

Józef Żurawski

Zastępca Przewodniczącego

2

Danuta Linkowska

Przewodniczący

Jacek Obermueller

Zastępca Przewodniczącego

3

Stanisław Lisik

Przewodniczący

Małgorzata Kruk

Zastępca Przewodniczącego

4

Krystyna Wasiak

Przewodniczący

Marek Komuda

Zastępca Przewodniczącego

OKW nr. 1 w Turznie

OKW nr.2 w Ostaszewie

OKW nr.3 w Łysomicach

OKW nr.4 w Lulkowie


INFORMACJA  DLA WYBORCÓW GMINY  ŁYSOMICE

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) zawiadamiam wyborców Gminy o możliwości sprawdzenia spisu wyborców.

Spisy udostępniane będą do wglądu w Urzędzie Gminy II piętro pokój Nr 19 w dniach od 09.10.2007 r. do 15.10.2007 r. w godzinach pracy urzędu.

                                                               Wójt Gminy

                                                       (-) Jarosław Bukowski


DOWOZY NA WYBORY DO SEJMU I SENATU

W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2007 R.

NA TERENIE GMINY ŁYSOMICE

Autobus nr.1 (pomarańczowy)

Miejscowość

Godzina odjazdu

Świerczyny

1150

Świerczynki PKS

1155

Olek

1200

Różankowo(przystanek autobusu szkolnego

1205

Piwnice PKS

1210

Lulkowo

1215

Koniczynka PKS

1300

Papowo (przystanek A-linia,PKS

1305

Papowo sołectwo

1310

Łysomice

1315

Zakrzewo PKS

1400

Tylice PKS

1405

Ostaszewo

1410

Odwóz z lokalu wyborczego odbędzie się po głosowaniu.

Autobus nr.2 (żółty)

Miejscowość

Godzina odjazdu

Folząg

1130

Lipniczki RSP

1140

Gostkowo ( parking przy kościele)

1145

Turzno

1150

Kamionki Duże PKS

1230

Kamionki Jezioro PKS

1235

Kamionki Małe PKS

1237

Turzno

1245

Kowrózek skrzyżowanie

1340

Kowróz PKS

1345

Wytrębowice - Julianka

1350

Wytrębowice sklep

1353

Zęgwirt ( przystanek autobusu szkolnego i PKS)

1355

Ostaszewo

1400

Odwóz z lokalu wyborczego odbędzie się po głosowaniu .


Komitety Wyborcze 

zgłaszające kandydatów na posłów do Sejmu RP i senatorów do Senatu RP w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku

        Wójt Gminy Łysomice uprzejmie informuje, że w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP zarządzonymi na dzień 21 października 2007 roku przystępuje do powołania

4 obwodowych komisji wyborczych.

W związku z art. 48 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm. ) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu ( Dz. U. z 2001r. Nr 84, poz. 921 z późn.zm.) w skład komisji wchodzi od 6 do 10 osób zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych lub osobę przez niego upoważnioną oraz 1 osoba wskazana przez Wójta.

Kandydatów do komisji zgłaszają spośród wyborców danej gminy pełnomocnicy komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby, którym Państwowa Komisja Wyborcza wydała postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów w wyborach do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

Z urzędu w skład komisji wchodzi jako członek, osoba wskazana przez wójta gminy spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu

 (Dz.U. Nr 84, poz. 921 z późn. zm. )

do dnia 21 września 2007 roku
w godzinach pracy Urzędu Gminy

przez  Bożenę Cieplińską – pełnomocnika wyborczego gminy Łysomice. Wzór zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych znajduje się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy. 

                                                     Wójt Gminy
                                             /-/ Jarosław Bukowski


U w a g a !

Zgodnie z kalendarzem wyborczym dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 października 2007 r.

do dnia 11 października 2007r : 

-   - osoby przebywające czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie niezamieszkali mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców,

-   - osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu w w obwodzie, w którym lokal wyborczy przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych ( na terenie naszej gminy jest to Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Turznie z siedzibą w Zespole Szkół Nr 2 w Turznie ul. Parkowa 4.tel:/0-56-645-98-42 oraz Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Łysomicach z siedzibą w Zespole Szkół nr.1 (Szkoła Podstawowa) ul. Warszawska 5 tel:/0-56/678-35-99

Ponadto zgodnie z art. 23 ust.1  Ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm)

wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje   żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

                             Informację przygotowała:

                                     Bożena Cieplińska

                      Pełnomocnik ds. wyborów Gminy Łysomice


                                                                                        Sz.P.

                                                                w/g rozdzielnika

WG 0020/…../07                            z dnia 1 października 2007r.  

W sprawie: narady z członkami Okręgowych Komisji Wyborczych gminy Łysomice . 

     Uprzejmie informuję, iż w związku z powołaniem Pani /a/ do prac w Okręgowych Komisjach Wyborczych na terenie gminy Łysomice odbędzie się narada szkoleniowa na której zostaną wybrani przewodniczący i z-cy przewodniczących poszczególnych Komisji w Turznie ,Ostaszewie, Łysomicach i Lulkowie.

Pragnę poinformować jednocześnie  o porządku zebrania:

1.     Przywitanie powołanych członków Obwodowych Komisji Wyborczych

2.     Przedstawienie Informatyka Gminnego oraz informatyków poszczególnych Komisji Obwodowych

3.     Wydanie zaświadczeń dla członków OKW

4.     Szkolenie – ordynacja wyborcza ,a zadania dla OKW  i ich terminarz wykonania.

5.     Sprawy różne i wnioski.

Zebranie odbędzie się 3 października 2007r. o godz. 1400  w sali nr.8 Urzędu Gminy Łysomice ul. Warszawska 8

                                             Z wyrazami szacunku

                                                  Z up. Wójta

                                                 Gminy Łysomice

                                                (-) Bożena Cieplińska


Z a r z ą d z e n i e   N r  0152/47/07

Wójta Gminy Łysomice

z dnia  27 września 2007r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

            Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach osobowych określonych w załącznikach do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                           (-) Jarosław Bukowski

 

                                                                             Wójt

                                                                      Gminy Łysomice 

 

                                                                             Załącznik nr.1

                                                    do Zarządzenia Nr 0152/47/07

                                                           z dnia 27 września 2007r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Turznie

L.pNazwisko i imięZgłoszony przez1Józef Edmund  ŻurawskiKWW Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP2Katarzyna SitkoKW Polskiego Stronnictwa Ludowego3Jacek WojciechowskiKW Prawo i Sprawiedliwość4Hanna Donarska - NowakKW Platforma Obywatelska 5Katarzyna KalataZe spisu wyborców6Danuta GłowińskaZe spisu wyborców7Beata RafińskaOsoba wskazana przez Wójta

                                                                             

                                                                             Załącznik nr.2

                                                    do Zarządzenia Nr 0152/47/07

                                                           z dnia 27 września 2007r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Ostaszewie

L.pNazwisko i imięZgłoszony przez1Maciej WarotKWW Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP2Danuta DębskaKW Polskiego Stronnictwa Ludowego3Mikołaj MeteraKW Prawo i Sprawiedliwość4Jacek ObermuellerKW Platforma Obywatelska 5Maria PiotrowskaZe spisu wyborców6Danuta LinkowskaZe spisu wyborców7Renata KleszczOsoba wskazana przez Wójta

                                                                             

                                                                             Załącznik nr.3

                                                    do Zarządzenia Nr 0152/47/07

                                                           z dnia 27 września 2007r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w Łysomicach

L.pNazwisko i imięZgłoszony przez1Małgorzata KrukKWW Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP2Stanisław LisikKW Polskiego Stronnictwa Ludowego3Joanna NikleniewiczKW Prawo i Sprawiedliwość4Aneta ObermuellerKW Platforma Obywatelska 5Ewa LeszczyńskaZe spisu wyborców6Teresa SołtysiakZe spisu wyborców7Elżbieta GrzecznowskaOsoba wskazana przez Wójta

                                                    

                                                                             Załącznik nr.4

                                                    do Zarządzenia Nr 0152/47/07

                                                           z dnia 27 września 2007r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą w Lulkowie

L.pNazwisko i imięZgłoszony przez1Anna FajferKWW Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP2Daria FoksKW Polskiego Stronnictwa Ludowego3Mateusz JaroszKW Prawo i Sprawiedliwość4Krystyna WasiakKW Platforma Obywatelska 5Danuta KomudaZe spisu wyborców6Krystyna FicZe spisu wyborców7Marek KomudaOsoba wskazana przez Wójta


INFORMACJA DLA PEŁNOMOCNIKÓW WYBORCZYCH

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 1A (parter).

Ostateczny termin zgłoszeń upływa w dniu 21 września 2007 r. o godz. 15.15.

                                                   Informację przygotowała:

                                                        Bożena Cieplińska

                                         Pełnomocnik ds. wyborów Gminy Łysomice


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy

z dnia 17 września 2007 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.), w związku z uchwałą Zarządu Gminy Łysomice Nr 105/98 z dnia 09 września 1998 w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów głosowania, oraz uchwałą Rady Gminy Łysomice Nr XXX/189/01 z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie zmian w obwodach głosowania podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:

Numer obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej **)

1

Sołectwa: Turzno, Gostkowo ,Kamionki Duże, Kamionki Małe

Zespół Szkół Nr.2 w Turznie ul. Parkowa 4

 tel:/0-56/-645-98-42

/lokal dostosowany  do potrzeb wyborców niepełnosprawnych/

2

Sołectwa: Ostaszewo ,Zęgwirt, Zakrzewo, Tylice, Wytrębowice

Szkoła Podstawowa w Ostaszewie

tel:/0-56/-674-00-31

3

Sołectwa: Łysomice, Papowo Toruńskie

Zespół Szkół nr.1 w Łysomicach

ul. Warszawska 5

tel:  /0-56/- 678-35-99

/ lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych/

4

Sołectwa: Lulkowo ,Różankowo

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Lulkowie

tel:/0-56/-678-37-31

Głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w dniu 21 października 2007 r. w godz. 600 – 2000 .

                                                                                 Wójt Gminy

                                                                          (-) Jarosław Bukowski


OBWIESZCZENIE

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

                             z dnia 8 września 2007 r.

Na podstawie art. 137 ust. 3 i art. 192 ust. 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.:

Okręg wyborczy nr 5 do Sejmu i okręg wyborczy nr 5 do Senatu obejmują ten sam obszar stanowiący część województwa kujawsko - pomorskiego.

W okręgu wyborczym nr 5 do Sejmu wybieranych będzie 13 posłów, w okręgu wyborczym nr 5 do Senatu wybieranych będzie
3 senatorów.

W skład każdego z tych okręgów wyborczych wchodzą powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski

oraz miasta na prawach powiatu: Grudziądz, Toruń, Włocławek.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Toruniu przy
Pl. Teatralnym 2
.

Przewodniczący

Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Ferdynand Rymarz

autor: Rymarz F.
Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Podświetlenie kościoła w Gostkowie
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń