Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść

Jesteś tutaj: 

ZUS ponownie ostrzega przed fałszywymi mailami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina przedsiębiorcom, że jeżeli nie zdecydowali się na kontakt z opiekunem klienta drogą mailową to ZUS maili do nich nie wysyła. Prosimy więc uważać na wszelką korespondencję elektroniczną zwracającą uwagę na błędy w rozliczeniach składkowych.

Ostrzeżenie to wynik wzmożonej aktywności osób podszywających się pod pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ostatnich dniach szereg przedsiębiorców zgłosiło do ZUS informację o dziwnych mailach, które zawierały sugestię błędnych rozliczeń z tytułu należności składkowych i konieczność ich natychmiastowego sprostowania. Maile były rzekomo podpisane przez jednego z dyrektorów ZUS. Tymczasem maile z ZUS trafiają jedynie do tych przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na taki kontakt ze swoim indywidualnym opiekunem z Zakładu i zawsze widnieje w nich podpis tegoż opiekuna.

W związku z tym ZUS ponownie przypomina, że pracownicy Zakładu nie kontaktują się z klientami w ich indywidualnych sprawach za pośrednictwem e-maili. Tym bardziej tą drogą nie przekazują informacji o możliwych błędach w rozliczeniach. Prosimy więc o szczególną ostrożność w przypadku otrzymania tego typu korespondencji. W celu uniknięcia problemów na pewno nie należy na tą korespondencję odpowiadać. Jednocześnie we wszelkich wątpliwych dla naszych klientów sprawach prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem telefonu: 22 560 16 00.

Bożena Maria Wankiewicz
Rzecznik Prasowy
O/ZUS w Toruniu


ZUS ostrzega przed nieuczciwym Outsorcingiem

Firmy, które skorzystały z bezprawnego outsourcingu pracowniczego i dziś mają z tego tytułu długi składkowe, mogą liczyć na pomoc ZUS w spłacie należności. Zakład apeluje do wszystkich zainteresowanych o jak najszybsze zgłaszanie się do jego placówek  i składanie wniosków o układ ratalny.

ZUS apeluje też do wszystkich firm, które zamierzają skorzystać z outsourcingu pracowniczego o dokładne zweryfikowanie zawieranej umowy oraz podmiotu, z którym ją zawieramy. Pamiętajmy, że przejęcie pracowników tylko w celu przejęcia wypłaty wynagrodzenia i płatności podatków czy składek, przy pozostawieniu identycznej podległości służbowej oraz identycznego miejsca wykonywania pracy, jest prawnie nieskuteczne i niemożliwe. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2010 r. (sygn. akt I PK 210/09):  „Outsourcing nie może stanowić przejścia części zakładu pracy na innego pracodawcę, jeżeli nie przemawia za tym kompleksowa ocena takich okoliczności, jak rodzaj zakładów, przejęcie składników majątkowych i niematerialnych, przejęcie większości pracowników, przejęcie klientów, a zwłaszcza stopień podobieństwa działalności prowadzonej przed i po przejęciu zadań.”

Według szacunków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, firm, które skorzystały z fikcyjnej pomocy nieuczciwych podmiotów prowadzących tzw. outsourcing pracowniczy, jest w kraju ok. 340. Ich łączny dług                   z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne to 70 mln zł. Apel ZUS o zgłaszanie się wszystkich, którzy skorzystali z fikcyjnych ofert firm outsourcingowych i dziś mają zaległości składkowe, jest tym istotniejszy, że złożenie wniosku o układ ratalny wstrzymuje narastanie karnych odsetek.

- Nam, tak samo jak tym przedsiębiorcom zależy na tym by pozostali na rynku i nadal prowadzili swoją działalność – podkreśla Paweł Jaroszek, wiceprezes ZUS ds. finansów i dodaje: - Ustalane przez nas raty zawsze są dostosowane do możliwości finansowych firm, tak by mogły na bieżąco prowadzić działalność i opłacać składki za pracowników.

Dla części pracodawców duży problem w skorzystaniu z układu ratalnego stanowi konieczność wcześniejszego uregulowanie zaległych składek potrącanych z wynagrodzenia pracowników. Już w grudniu jednak w życie wchodzą nowe przepisy, które umożliwiają rozłożenie na raty i tej części zaległości.

- Zapewniam, że wszystkich, którzy już teraz złożą wnioski o układ ratalny przeprowadzimy przez najbliższe miesiące, tak by mogli skorzystać z nowych przepisów – mówi Paweł Jaroszek.

Na przełomie roku specjalnie dla przedsiębiorców mających problemy ze spłatą zobowiązań składkowych Zakład wprowadza w swoich placówkach stanowisko doradcy ds. ulg, które   w przypadku II Oddziału w Łodzi już działa w ramach pilotażu. Powołani  Doradcy mają za zadanie przeprowadzić przedsiębiorców przez całość postępowania związanego z układem ratalnym.   

                                                                                                                                             Bożena Maria Wankiewicz
Rzecznik Prasowy
Oddział ZUS w ToruniuZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK

NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

stan na dzień 1 stycznia 2015 r.

 

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników, osób wykonujących pracę nakładczą oraz funkcjonariuszy Służby Celnej stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej lub służby.

W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników uwzględnia się również przychód z tytułu umowy agencyjnej, umowy - zlecenia lub innej umowy o świadczenia usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo z tytułu umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym pozostają oni w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy.

Przychód z tytułu wykonywania wyżej wymienionych umów, zawartych ze zleceniodawcą, który jednocześnie jest pracodawcą, traktuje się jak przychód osiągany przez pracownika ze stosunku pracy.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych stanowi przychód z tytułu członkostwa w takiej spółdzielni, tj. przychody z tytułu pracy w spółdzielni i z tytułu wytwarzania na jej rzecz produktów rolnych.

W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników, osób wykonujących pracę nakładczą oraz członków spółdzielni nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tej funkcji stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli - przychody z działalności wykonywanej osobiście przez osoby należące do składu rad nadzorczych, niezależnie od sposobu ich powoływania.

 

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 1999 r. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.) do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników nie wlicza się następujących przychodów:

 1. nagród jubileuszowych (gratyfikacji), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat,
 2. należności obliczanych od wielkości efektów uzyskanych przez zastosowanie pracowniczego projektu wynalazczego i za dokumentację dostarczoną bezumownie przez twórcę projektu, przydatną do stosowania projektu oraz nagród za wynalazczość, a także nagród za prace badawcze i wdrożeniowe – jeżeli przekazanie praw do korzystania z wynalazku nastąpiło po 30 maja 1999 r. (jeśli przekazanie praw nastąpiło w okresie od 1 stycznia do 30 maja 1999 r., należności te stanowią podstawę wymiaru składek),
 3. nagród Ministra Gospodarki za szczególne osiągnięcia w eksporcie,
 4. odpraw pieniężnych przysługujących w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,
 5. odpraw, odszkodowań i rekompensat wypłacanych pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy, odszkodowań wypłacanych byłym pracownikom po rozwiązaniu stosunku pracy, na podstawie umowy o zakazie konkurencji,
  o której mowa w art.1012 Kodeksu pracy,
 6. odpraw wypłaconych pracownikom powołanym do zasadniczej lub okresowej  służby wojskowej na podstawie art. 125 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.),
 7. wartości świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalentów za te świadczenia wypłacanych zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego oraz wartości otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie
  i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych,
 8. odszkodowań za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przy pracy przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy należnych od pracodawcy na podstawie art. 2371 § 2 Kodeksu pracy,
 9. ekwiwalentów pieniężnych za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, będące własnością pracownika,
 10. wartości ubioru służbowego (umundurowania), którego używanie należy do obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór,
 11. wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł,
 12. zwrot kosztów używania w jazdach lokalnych przez pracowników, dla potrzeb pracodawcy, pojazdów niebędących własnością pracodawcy – do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu – określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany przez pracownika w ewidencji przebiegu pojazdu, prowadzonej przez niego według zasad określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 13. kwot otrzymywanych przez pracownika z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym – do wysokości nieprzekraczającej kwoty, która z tego tytułu została zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych,
 14. diet i innych należności z tytułu podróży służbowej pracownika – do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem pkt 18,
 15. części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, z wyłączeniem osób wymienionych w art. 18 ust. 12 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych –
  w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
  z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób, stanowiący podstawę wymiaru składek, nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 16. dodatku za warunki pracy z tytułu wykonywania pracy za granicą (dodatek walutowy), przysługującego nauczycielom zatrudnionym w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej – określonego w odrębnych przepisach wydanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu,
 17. równowartości dodatków dewizowych wypłacanych pracownikom zatrudnionym na morskich statkach handlowych i rybackich – w części odpowiadającej 75% dodatków,
 18. dodatku za rozłąkę wypłacanego pracownikom czasowo przeniesionym oraz strawnego – do wysokości diet z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju,
 19. świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 20. świadczeń wypłacanych z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego pracy u pracodawców, którzy nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego, określonej w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r.  poz. 592 z późn. zm.),
 21. świadczeń urlopowych wypłacanych na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy powołanej w pkt 21 – do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w tej ustawie,
 22. zapomóg losowych w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby,
 23. środków otrzymywanych na rehabilitację zawodową, społeczną oraz leczniczą osób niepełnosprawnych, na podstawie odrębnych przepisów, z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych albo zakładowego funduszu aktywności, z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych ze środków tych funduszy,
 24. składników wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagrodzeniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku,
 25. dodatków uzupełniających 80% zasiłek chorobowy, wypłacanych przez pracodawców – do kwoty nieprzekraczającej łącznie z zasiłkiem chorobowym 100% przychodu pracownika, stanowiącego podstawę wymiaru składek,
 26. korzyści materialnych wynikających z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegających na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji,
 27. dodatkowych świadczeń niemających charakteru deputatu, przyznawanych na podstawie przepisów szczególnych – kart branżowych lub układów zbiorowych pracy, tj. ekwiwalentu pieniężnego z tytułu zwrotu kosztów przejazdów urlopowych, świadczeń na pomoce naukowe dla dzieci, świadczeń przyznawanych z tytułu uroczystych dni, jak tradycyjne „barbórkowe”, z wyjątkiem nagród pieniężnych wypłacanych z tytułu uroczystych dni,
 28. nagród za wyniki sportowe, wypłacanych przez kluby sportowe i polskie związki sportowe, oraz za wybitne osiągnięcia sportowe lub wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej w dziedzinie kultury fizycznej, wypłacanych ze środków budżetowych,
 29. wartości świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyłączeniem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych,
 30. świadczeń w naturze w postaci działki gruntu,

W przypadku gdy pracownik osiąga przychody w walutach obcych, do podstawy wymiaru składek przyjmowane są przychody po przeliczeniu ich na złote, w sposób przyjęty
w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wartość pieniężną świadczeń w naturze ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu, a w razie ich braku:

● jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej pracodawcy – według cen wobec innych odbiorców niż pracownicy,

● jeżeli przedmiotem są rzeczy lub usługi zakupione przez pracodawcę – według cen ich zakupu,

● jeżeli przedmiotem świadczenia jest udostępnienie lokalu mieszkalnego:

— dla lokali spółdzielczych typu lokatorskiego i własnościowego – w wysokości czynszu obowiązującego dla tego typu lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej,

— dla lokali komunalnych – w wysokości czynszu wyznaczonego dla tego lokalu przez gminę,

— dla lokali własnościowych, z wyłączeniem lokali spółdzielczych typu lokatorskiego i własnościowego oraz domów stanowiących własność prywatną – w wysokości czynszu określonego według zasad i stawek dla mieszkań komunalnych na danym terenie, a w miastach – w danej dzielnicy,

— dla lokali w hotelach – w wysokości kosztu udokumentowanego rachunkami wystawionymi przez hotel.

Powyższe zasady ustalania podstawy wymiaru stosuje się odpowiednio do podstawy wymiaru składek: osób wykonujących pracę nakładczą, funkcjonariuszy Służby Celnej, osób wykonujących odpłatnie pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania na podstawie skierowania do pracy oraz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, a od 1 sierpnia 2010r.– także do osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy - zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Natomiast od 1 stycznia 2015 r. również do członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tej funkcji.

 

Wykaz aktów zmieniających w/w rozporządzenie (Dz. U. 1998 nr 161 poz. 1106)

Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1967 2015.01.01

obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dz.U. 2010 nr 127 poz. 860 2010.08.01

obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dz.U. 2010 nr 31 poz. 167 2011.03.03

obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lutego 2010 r. sygn. akt P 16/09

Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2434 2004.11.15

obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dz.U. 2004 nr 183 poz. 1888 2004.08.24

obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dz.U. 2004 nr 14 poz. 124 2004.01.30

obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1558 2001.09.22

obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dz.U. 2001 nr 95 poz. 1043 2001.09.22

obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Dz.U. 1999 nr 75 poz. 847 1999.10.02

obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dz.U. 1999 nr 49 poz. 488 1999.05.31

obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wybranych grup ubezpieczonych

 

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Grupa ubezpieczonych

Podstawa wymiaru składek

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Osoby wykonujące umowy - zlecenia, umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług, dla których w umowie zleceniu, umowie agencyjnej lub umowie o świadczenie usług określono odpłatność za ich wykonywanie kwotowo albo w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej

Przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym

Osoby wykonujące umowy - zlecenia, umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług, zawarte nie później niż 13 stycznia 2000 r., dla których odpłatność w umowie- zleceniu, umowie agencyjnej lub umowie o świadczenie usług określono prowizyjnie

Zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia

Osoby wykonujące umowy - zlecenia, umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług, zawarte nie wcześniej niż 14 stycznia 2000 r., dla których odpłatność w umowie- zleceniu, umowie agencyjnej lub umowie o świadczenie usług określono prowizyjnie

Przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym

Osoby wykonujące umowy - zlecenia, umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług, dla których odpłatność w umowie-zleceniu, umowie agencyjnej lub umowie o świadczenie usług określono w inny sposób niż kwotowo bądź w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie

Zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia

Osoby współpracujące z osobami wykonującymi umowy -zlecenia, umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia

Zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące

Od 1 stycznia 2009 r. zgodnie z ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 220, poz. 1417) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Składka w nowej wysokości obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej*

Zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia

Zgodnie z art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w brzmieniu obowiązującym od 24 sierpnia 2005 r., podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (także chorobowe i wypadkowe) dla tych osób stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia, tj. w  2015 r. –525 (30%x1750 zł). Nie ma jednak zastosowania do osób, które prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność, wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie wypadkowe

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z zastrzeżeniem, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób podlegających temu ubezpieczeniu dobrowolnie nie może przekraczać miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe nie stosuje się ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek do 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Płatnik, który zaprzestaje opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za danego ubezpieczonego z powodu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia, jest w dalszym ciągu obowiązany opłacać składki na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe. Dla tych bowiem ubezpieczeń przepisy nie przewidują ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przy przekroczeniu 30-krotności podstawy wymiaru składek

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz ubezpieczenia rentowe ubezpieczonych w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie
o prowizorium budżetowym lub ich projektach (w razie ich braku przy ustalaniu wymienionego wynagrodzenia bierze się pod uwagę przeciętne miesięczne wynagrodzenie z III kwartału roku poprzedniego) – w roku 2015

Z powyższego wynika, że płatnik składek przekazuje składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do osiągnięcia kwoty 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Natomiast po przekroczeniu przez ubezpieczonego kwoty 30-krotności prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, płatnik składek jest zobowiązany zaprzestać obliczania i przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Płatnik składek zaprzestaje opłacania składek po osiągnięciu przez ubezpieczonego w danym roku kalendarzowym kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na podstawie:

● informacji uzyskanej z ZUS, że kwota ograniczenia została osiągnięta,

● własnej dokumentacji płacowej.

Jeżeli w wyniku sprawdzenia wysokości rocznej podstawy wymiaru składek ZUS stwierdzi opłacenie składek od nadwyżki ponad kwotę ograniczenia, informuje o tym niezwłocznie płatników składek

i ubezpieczonego za pośrednictwem płatników składek.

W przypadku gdy z dokumentacji płacowej płatnika wynika, że w danym miesiącu następuje przekroczenie kwoty ograniczenia, płatnik oblicza i przekazuje składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tylko od tej części podstawy wymiaru składek, która nie spowoduje przekroczenia kwoty ograniczenia.

Jeżeli do opłacania składek za daną osobę ubezpieczoną zobowiązanych jest więcej niż jeden płatnik składek, ubezpieczony jest zobowiązany zawiadomić wszystkich płatników składek o przekroczeniu górnej granicy rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Za skutki błędnego zawiadomienia powodującego nieopłacenie należnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odpowiada ubezpieczony.

Jeżeli w przypadku podania błędnej informacji powstanie zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczony jest zobowiązany do spłacenia całości tego zadłużenia.

Do składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłaconych po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek stosuje się art. 24 ust. 6a-8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Za datę stwierdzenia nienależnie opłaconych składek uważa się datę otrzymania przez Zakład imiennego raportu miesięcznego korygującego i deklaracji rozliczeniowej korygującej.

ZUS zwraca składki obliczone i przekazane od nadwyżki ponad kwotę ograniczenia w terminie 30 dni od złożenia przez płatnika składek deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennych raportów miesięcznych korygujących, złożonych w związku z przekroczeniem kwoty ograniczenia.

Po otrzymaniu zwrotu nadwyżki płatnik składek zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić ubezpieczonemu finansowaną przez niego część składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W przypadku gdy do otrzymania zwrotu składek uprawnionych jest kilku płatników składek, ZUS dzieli kwotę nadpłaconych składek i zwraca je płatnikom w takich częściach, w jakich opłacali składkę w miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty ograniczenia.

Okres nieopłacania składek z powodu przekroczenia 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia traktuje się jak okres ubezpieczenia, w rozumieniu przepisów ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.), także wtedy, gdy podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym danej osoby ustało w trakcie roku kalendarzowego po przekroczeniu 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od 1999 r.

50 375,22 zł

- kwota rocznego ograniczenia podstawy w 1999 r.

(MP 1998 nr 46, poz. 658)

54 780,00 zł

- kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2000 r.

(MP 1999 nr 41, poz. 640)

62 940,00 zł

- kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2001 r.

(MP 2000 nr 43, poz. 855)

64 620,00 zł

- kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2002 r.

(MP 2001 nr 47, poz. 785)

65 850,00 zł

- kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2003 r.

(MP 2002 nr 60, poz. 845)

68 700,00 zł

- kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2004 r.

(MP 2003 nr 58, poz. 915)

72 690,00 zł

- kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2005 r.

(MP 2004 nr 54, poz. 910)

73 560,00 zł

- kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2006 r.

(MP 2005 nr 84, poz. 1221)

78 480,00 zł

- kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2007 r.

(MP 2006 nr 90, poz. 951)

85 290,00 zł

- kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2008 r.

(MP 2007 nr 97, poz. 1075)

95 790,00 zł

- kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2009 r.

(MP 2008 nr 97, poz. 850)

94 380,00 zł

- kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2010 r.

(MP 2009 nr 80, poz. 997)

100 770,00 zł

- kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2011 r.

(MP 2010 nr 99, poz. 1173)

105 780,00 zł

- kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2012 r.

(MP 2011 nr 115, poz. 1160)

111 390,00 zł

- kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2013 r.

(MP 2012.1018)

112 380,00 zł

- kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2014 r.

(MP 2013.1028)

118 770,00 zł

- kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2015 r.

(MP 2014, 1137)

 

Platforma Usług Elektronicznych:   pue.zus.pl

Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS:

801-400-987 dla tel. stacjonarnych

22 560-16-00 także dla tel. Komórkowych

Skype:  zus_centrum_obslugi_tel e-mail: cot@zus.pl


INFORMACJA MIESIĘCZNA I INFORMACJA ROCZNA

DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ

OGÓLNE INFORMACJE

Informacja miesięczna / informacja roczna służy do zapoznania się przez ubezpieczonego i potwierdzenia ze stanem faktycznym przekazanych za niego składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i/lub wypłaconych świadczeń.

Płatnik składek zobowiązany jest przekazać ubezpieczonemu (na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego – w formie dokumentu elektronicznego) w podziale na poszczególne miesiące za ubiegły rok w terminie do 28 lutego roku następnego informacje zawarte w raportach imiennych przekazanych za niego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby ubezpieczony mógł je zweryfikować.

Natomiast jeśli płatnik na bieżąco, co miesiąc, przekazuje swoim ubezpieczonym dane zawarte w raportach, można uznać, że obowiązek wynikający z ustawy został wypełniony i płatnik  nie musi dodatkowo przekazywać informacji rocznej. Jeśli jednak ubezpieczony zwróci się do Państwa jako płatnika o wydanie informacji rocznej, należy mu ją udostępnić.

Należy pamiętać też, że nie ma obowiązku co miesiąc przekazywania swoim pracownikom informacji

miesięcznej. Jest ona przekazywana ubezpieczonemu jedynie na jego żądanie.

Informacje te można przekazywać na formularzu informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej / informacja roczna dla osoby ubezpieczonej lub w innej formie, jeżeli będzie spełniać wymogi

określone w art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych1. Informacja powinna zawierać także symbol wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, datę jej sporządzenia oraz – dla potwierdzenia wiarygodności danych – podpis jako płatnika składek albo osoby, która została upoważniona.

Jeżeli ubezpieczony stwierdzi, że dane zawarte w informacji, którą od Państwa otrzymał, nie są zgodne ze stanem faktycznym, może zgłosić na piśmie lub do protokołu do Państwa jako płatnika składek w ciągu 3 miesięcy od jej otrzymania wniosek o jej sprostowanie. Ubezpieczony informuje o tym fakcie także ZUS. Jeśli  płatnik składek nie uwzględni reklamacji w ciągu jednego miesiąca od daty jej wpływu, ZUS wydaje decyzję na wniosek ubezpieczonego po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

Jeżeli ubezpieczony nie zakwestionuje danych zawartych w informacji w ciągu 3 miesięcy od jej otrzymania, to dane te uznaje się za zgodne ze stanem faktycznym, chyba że dane dotyczące okresu objętego informacją zakwestionuje ZUS, wydając decyzję.

Dane podane w informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej powinny odzwierciedlać dane, które zostały przekazane do ZUS za ubezpieczonego odpowiednio na raportach ZUS RZA, ZUS RCA lub ZUS RSA za dany miesiąc rozliczeniowy. Na tym samym wzorze również koryguje się dane, jeśli w złożonej informacji miesięcznej / informacji rocznej wystąpiły błędy.

1 Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.

WIECĘJ INFORMACJI ORAZ JAK WYPEŁNIĆ DOKUMENT DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE INTERNETOWEJ

zus.pl W ZAKŁADCE poradniki

Platforma Usług Elektronicznych:   pue.zus.pl

Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS:

801-400-987 dla tel. stacjonarnych

22 560-16-00 także dla tel. Komórkowych

Skype:  zus_centrum_obslugi_tel e-mail: cot@zus.pl

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
25 lat Samorządu Gminy Łysomice
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń