Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść

WYDZIAŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

Czynności:          Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem
                          dodatków mieszkaniowych

Pracownik:              Anna Sołtysińska
aktualnie zastęppuje: Anna Kowal

Adres:                ul. Warszawska 8;
                          87-148 Łysomice

 Telefon:              (056) 678-36-00
 
Fax:                    (056) 678-36-00

Urzędowanie:
poniedziałek     730 -  1515
wtorek             730 -  1630

środa               730 -  15
15 
czwartek          730 -  1515
piątek              730 -  1515

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71, poz.734 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika    upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. Nr 156, poz. 1828).

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego stanowiący załącznik Nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz.1817 ze zm.) - potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.

2. Deklaracja o wysokości dochodów* wszystkich członków gospodarstwa domowego – stanowiąca załącznik Nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz.1817 ze zm.).

3. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni każdego z pomieszczeń znajdujących się w zajmowanym budynku (lokalu), a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienki oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatorów oraz stan wyposażenia technicznego budynku.

4. Na żądanie organu osoba pobierająca dodatek jest obowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji o dochodach.

5. Orzeczenie o niepełnosprawności z którego wynika, że osoba niepełnosprawna wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - chodzi o orzeczenia wydane po 23 listopada 2004 r. Do orzeczeń wydanych przed tą datą ale nadal obowiązujących a nie zawierających zapisu o dodatkowym pokoju - należy dołączyć zaświadczenie lekarskie z przedmiotowym zapisem.

6. W przypadku zasądzonych alimentów, których ściągalnością zajmuje się komornik należy przedstawić zaświadczenie o wysokości faktycznie wyegzekwowanych  kwot od  dłużnika w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku przez wnioskodawcę.

DO WGLĄDU: 

1. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu (umowa najmu, podnajmu, akt własności).

2. Naliczenie czynszu za miesiąc w którym składany jest wniosek.

3. Rozliczenia mediów (c.o., woda, ścieki, śmieci w deklarowanym okresie).

4. Zaświadczenia o dochodach brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych  w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

5. Zaświadczenie z uczelni o wysokości stypendium socjalnego, naukowego i unijnego.

6. Decyzje o przyznanych świadczeniach rodzinnych.

7. Zaświadczenie o wysokości dochodu brutto uzyskanego z praktycznej nauki zawodu.

8. Rachunek (faktura -  OPŁACONE) za energię elektryczną – przedstawiają osoby zamieszkujące w lokalach nie wyposażonych w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody oraz w instalację gazu przewodowego.

9. Zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o uzyskiwanych dopłatach unijnych dla osób posiadających gospodarstwa rolne.

OPŁATY:

Bez opłat.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych – w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy poświadcza zakład pracy, Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ośrodek Pomocy Społecznej. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntu w hektarach przeliczeniowych i przeciętego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.
Dodatek mieszkaniowy może nie być przyznany, jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego wystąpi rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy.

2. W pisemnym odwołaniu należy podać numer decyzji i datę jej wydania wraz z uzasadnieniem złożenia odwołania. Do odwołania mogą być dołączone dokumenty potwierdzające jego treść o ile nie były one złożone we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

3. Wypłata dodatku mieszkaniowego może być wstrzymana, gdy zarządca budynku mieszkalnego poinformuje organ wydający decyzję o bieżących zaległościach w ponoszeniu opłat mieszkaniowych w okresie otrzymywania dodatku mieszkaniowego.

W treści pisma zarządca budynków mieszkalnych uwzględnia:

  • osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy, które nie wpłacają na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny.
  • miesiące, w których wystąpiło bieżące zadłużenie.
  • wysokość nie uzupełnionych kwot do pełnego czynszu, w okresie otrzymywania dodatku mieszkaniowego.

4. Wznowienie wypłaty dodatków mieszkaniowych następuje po uzupełnieniu wyżej wymienionych bieżących zaległości za zajmowany lokal, w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku.

5. Wygaśnięcie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego następuje w przypadku:

  • zmiany miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do otrzymania dodatku     mieszkaniowego,
  • zgonu osoby uprawnionej do otrzymania dodatku mieszkaniowego,
  • braku wpłaty uzupełniającej do pełnej należności za zajmowany lokal,  w ciągu  trzech miesięcy od daty wydania  decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku     mieszkaniowego.

6. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

7. Osoba, w stosunku do której wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego może wystąpić o ponowne jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji. Wystąpienie w sprawie wygaśnięcia decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego może złożyć:

  • zarządca budynku mieszkalnego,
  • osoba uprawniona do otrzymania dodatku mieszkaniowego,
  • członek rodziny zmarłego.
Wniosek do pobrania
Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Anioły dla samorządowców
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń