Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść

WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE ZAMELDOWANIA LUB WYMELDOWANIA

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z pózn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego i prowadzenia ewidencji ludności (Dz. U. Nr 32 poz. 176 z 1984 r. z pózn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98,poz. 1071 z pózn. zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY
wniosek w sprawie zameldowania/wymeldowania osoby
załączniki: dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny posesji lub lokalu (decyzje, przydziały, wypisy z ksiąg wieczystych, umowy, orzeczenia sadowe: o eksmisji, o sposobie korzystania z mieszkania)

OPŁATA
Zwolnione z opłat

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zgodnie z KPA

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

DOTATKOWE INFORMACJE

Na wniosek strony posiadającej uprawnienia do lokalu organ gminy wydaje decyzje w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad miesiąc i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. 

Pliki do pobrania

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Remont świetlicy i budow amfiteatru w Wytrębowicach
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń