Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść

Jesteś tutaj: 

KARTA INFORMACYJNA
 

Urząd Gminy Łysomice
ul. Warszawska 8,
  

87 -148 Łysomice;
tel./56/ 678-32-22,
678-35-05,
678-33-95
fax:678-35-05
 

e-mail:sekreteriet@lysomice.pl
 

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
 

Podstawa prawna: 
 

Art.70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. Nr256 poz.2572 z późn. zm./
 

I WYMAGANE DOKUMENTY:
 

a/ wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia ucznia /plik do pobrania/,

b/ kopie niżej wymienionych dokumentów potwierdzonych za zgodność odpisu z oryginałem,

  • umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji wymaganych do przeprowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
  • dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego zakończenie okresu kształcenia lub przyuczenia. 

 II OPŁATY: 

  •  Brak zwolnienie na podstawie art.2 ust.`1lit.g ustawy  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2006 r. Nr 225,poz.1635/

III TERMIN ODPOWIEDZI:  

  •   30 dni od daty złożenia wniosku.

IV KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
 

  • Inspektor ds. oświaty i sportu. 

 V SPOSÓB POSTĘPOWANIA: 

1.Zgodnie z  zapisem § 3a Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania /Dz. U.Nr.60, poz.2742 z późn.zm./ o zawarciu umowy pracodawca zawiadamia wójta, burmistrza lub prezydenta właściwego na miejsce zamieszkania młodocianego. Informacja powinna także wskazać rok w którym nastapi złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów nauki bądź przyuczenia. Jest to niezbędne w celu właściwego zapotrzebowania na środki finansowe na ten cel.

2.Zgodnie z art.70b ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z późn. zm./ dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od daty ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do zawodu.

3. Wójt gminy Łysomice przyznaje w drodze decyzji dofinansowanie pracodawcom zatrudniającym młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Łysomice na podstawie art.70b ust.6 w/w ustawy, po spełnieniu w/w warunków.

4. Organ wydający decyzję może zaradzać wglądu do oryginału dokumentów dołączonych do wniosku.

 

 VI TRYB ODWOŁAWCZY

 Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Łysomicach przy ul.Warszawskiej 8

  1. Odwołanie wnosi się w terminie 14  dni od dni od doręczenia decyzji stronie. 

 VII.UWAGI: 

Tutaj można pobrać wnioski jakie pracodawca winien złożyć po zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem / plik do pobrania/

autor: B. Cieplińska, data: 31.08.2007
Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Orlik w Gostkowie
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń