Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

TreśćI N F O R M A C J  A

dotyczy świadczeń 
z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Referat Organizacyjny Urzędu Gminy w Łysomicach informuje, że wnioski dotyczące nowego okresu zasiłkowego tj. 01.10.2014 r. – 30.09.2015 r., będą przyjmowane od dnia 01.08.2014 r.
w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 6 w godzinach urzędowania.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz
z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

                             Świadczenia  Alimentacyjne

Czynności:     prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń
                       alimentacyjnych

Pracownik:      Monika Kałaska

Adres:               ul.Warszawska 8; 87-148 Łysomice

Telefon:            (56) 678-32-22  wew. 38
Fax:                  (56) 678-35-05

Urzędowanie:   poniedziałek  730  - 1515                         
                         
wtorek          730 - 1630                   
                        
środa             730 - 1515
              
                        
czwartek        730 - 1515
          
                        
piątek            730 - 1515


Podstawa prawna
USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j Dz. U. 2015 poz. 859)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo (po spełnieniu pozostałych kryteriów)

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej (osobie uprawnionej - oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna) lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy (okresie świadczeniowym - oznacza to okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego) począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela (tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej) nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

    -  została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
- jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;
- zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) kopia dowodu osobistego wnioskodawcy

2) dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej (tj. odpis skrócony/zupełny 
     aktu urodzenia
)

3) zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego pełnoletniego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego ZA ROK 2014 oraz oświadczenie przez jaki okres czasu dochód ten był osiągany w 2014r. (ilość miesięcy)

4) w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – zaświadczenie od pracodawcy określające wysokość dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty przez członka rodziny oraz kopia umowy o pracę/zlecenie

5) w przypadku utraty dochodu dokument potwierdzający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu

6) zaświadczenie ZUS każdego pełnoletniego członka rodziny zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne z roku 2014

7) w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego zaświadczenie z urzędu gminy o ha/przeliczeniowych za ROK 2014 lub nakaz podatkowy za ROK 2014

 - oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów uzyskanych w roku 2014;

8) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji
(tj. zaświadczenie komornika sądowego)

9) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (tj. komornika sądowego) o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2014 na rzecz wierzycielki/osoby uprawnionej

10) zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej z wyszczególnieniem otrzymywanego w 2014 r. stypendium,

11) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

12)orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

13) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (dotyczy osoby uprawnionej),

14)informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

– brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

– brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami

Pliki do pobrania

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Podpisanie umowy na Projekt Solarny
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń