Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść

Jesteś tutaj: 

Gminna Liga Halowa- klasyfikacja końcowa

Tabela końcowa
Klasyfikacja strzelców
Klasyfikacja Fair Play

Regionalna Liga Halowej Piłki Nożnej_wyniki z 7 lutego 2016r.


Łysomice, 08.02.2016r.

 

Informacja o wynikach konkursu na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice w roku 2016.

Informuję, iż w wyniku postępowania konkursowego na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Łysomice w roku 2016 wpłynęły trzy oferty:
1. Toruński Klub "Karate Oyama"- oferta nr 1
2. LZS Mustang Ostaszewo- oferta nr 2
3. Klub Sportowy Krobia- oferta nr 3


W/w Kluby spełniły wymagania konkursowe i decyzją Wójta Gminy Łysomice przyznano im dotację w następującej wysokości:
- Toruński Klub "Karate Oyama"- 2.000,00 zł
- LZS Mustang Ostaszewo- 45.000,00 zł
- Klub Sportowy Krobia- 3.000,00 zł


 

                                     Wójt Gminy Łysomice
                       
(-) Piotr Kowal

autor: Magdalena Kwaśniewska, data: 2016-02-08

Gminna Liga Halowej Piłki Nożnej- wyniki z 16 stycznia 2016r


Więcej informacji o Gminnej Lidze Halowej na stronie:

https://www.facebook.com/Gminna-Liga-Halowa-%C5%81ysomice-1626671054262943/?fref=ts

autor: Magdalena Kwaśniewska, data: 2016-01-19

Regionalna Liga Halowej Piłki Nożnej- wyniki z 17 stycznia 2016r.

Harmonogram Regionalnej Ligi na 24 stycznia 2016r.


 

Wójt Gminy Łysomice ogłasza konkurs na wykonywanie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice w roku 2016

Konkurs zostaje ogłoszony w oparciu o § 6 ust. 5 uchwały nr XV/87/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice, w związku z art. 27 ust.2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 715 ze zm.)

I.    Przedmiot zgłaszanych projektów.
1.   Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2.   Dotacja, o której mowa powyżej może zostać udzielona na przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:
a)   realizacji programów szkolenia sportowego;
b)   uczestnictwa w rozgrywkach sportowych, w tym kosztów transportu pracowników;
c)   zakupu sprzętu sportowego, strojów sportowych, artykułów medycznych pierwszej pomocy;
d)   zakupu licencji trenerskich i instruktorskich;
e)   obsługi sędziowskiej i medycznej
f)   wynajmu obiektów sportowych oraz urządzeń i sprzętu sportowego;
g)  przeprowadzenia badań lekarskich i ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków na skutek uprawiania sportu;
h)  organizacji imprez sportowych na terenie Gminy Łysomice.
3.   Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są działające na terenie Gminy Łysomice kluby sportowe.

II.   Wysokość kwoty środków przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu oraz formy wypłaty dotacji.

1.Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu przeznacza się kwotę 50.000,00 zł

2. Dotacja będzie przekazywana zaliczkowo w jednej lub kilku transzach po podpisaniu umowy przez   obie strony. Szczegóły dotyczące przekazania i rozliczenia dotacji będzie zawierała umowa zawarta pomiędzy Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą.

III.  Termin realizacji przedsięwzięć.

Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna się rozpocząć od dnia podpisania umowy i trwać nie dłużej niż do 16.12.2016 r. Zadanie powinno być realizowane na terenie Gminy Łysomice.

IV.  Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać każdy ze złożonych wniosków.
1.   Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
a)   znaczenie zgłoszonego wniosku dla rozwoju sportu  lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie;
b)   wysokość środków przeznaczonych na ogłoszony konkurs;
c)   przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu projektu;
d)   możliwość realizacji zadania przez podmiot;
e)   dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu gminy Łysomice.

2.   Do każdego z wniosków powinny być załączone:
a)   Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących. Z załączonego odpisu powinno jasno wynikać, którzy z członków wnioskodawcy są upoważnieni do jego reprezentacji. W przypadku odpisu starszego niż 6 m-cy należy dodatkowo złożyć oświadczenie, że skład osobowy Zarządu wnioskodawcy nie uległ zmianie.
b)   Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od momentu rejestracji do daty ogłoszenia konkursu. W przypadku, gdy w momencie składania wniosku wnioskodawca nie posiada sprawozdania finansowego za rok ostatni, za spełnienie tego wymogu uważa się złożenie sprawozdania za rok przedostatni wraz z oświadczeniem, że po jego sporządzeniu zostanie niezwłocznie dostarczone.
c)   Oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków konkursu.
d)   Kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania.
e)   Całkowity koszt realizacji zadania

3.   Wójt Gminy Łysomice może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów.
4.   W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy Łysomice wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
5.   Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.
6.   Warunkiem przyznania dotacji na realizację przedsięwzięcia jest zaplanowanie wydatku w budżecie gminy.
7.   Procedura konkursowa została określona w § 6 uchwały nr XV/87/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na ternie Gminy Łysomice.
8.   Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do dnia 09.02.2016 r., a decyzję o wyborze ofert
i wysokości przyznanej dotacji podejmuje Wójt Gminy Łysomice.
9.   Złożenie wniosku o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą wnioskodawca wnioskuje.
10.  Wszelkie szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania określa umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Gminą Łysomice. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr XV/87/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków
i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice.

V.   Termin składania wniosków.

1.   Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.02.2016 r. w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice. W przypadku nadesłania wniosku pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu.
2.   Termin i miejsce otwarcia ofert- 05.02.2016r., godz. 11.00, w Urzędzie Gminy Łysomice,
ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice
3.   Wniosek powinien być złożony na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XV/87/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków
i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na ternie Gminy Łysomice,
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs - sport 2016"
4.  Odrzuceniu podlegają wnioski: złożone na drukach innych niż wskazane w ogłoszeniu, niekompletne, złożone po terminie, dotyczące zadania nieobjętego celami statutowymi wnioskodawcy, a także złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z ogłoszeniem.

    

                                                                     Wójt Gminy Łysomice

                                                                       mgr inż. Piotr Kowal

autor: Magdalena Kwaśniewska, data: 2016-01-19

 

Uwaga!
Zmiana harmonogramu rozgrywek Regionalnej Ligi Halowej Piłki Nożnej w dniu 17 stycznia, sala w Turznie


 

Gminna Liga Halowa 2015/2016

          Gminna Liga Halowa jest już po 5 kolejce spotkań,  w obecnym sezonie pozostały jeszcze  4 kolejki. Mecze odbywają na dwóch salach gimnastycznych, w Łysomicach oraz Turznie pod kierownictwem Łukasza Wiśniewskiego, Michała Kożuchowskiego oraz Damiana Węglęrskiego- aktywnych działaczy z LZS Mustang Ostaszewo.

W Lidze bierze udział 10 zespołów, które tworzą w większości mieszkańcy gminy. Zawodnicy z wszystkich drużyn z zapałem walczą o tytuł oraz puchar dla najlepszej drużyny.

Rozgrywki Gminnej Ligi Halowej potrwają do 6 lutego 2016r. Zachęcamy Państwa do kibicowania zawodnikom bezpośrednio na sobotnich meczach lub na stronie portalu społecznościowego Facebook, gdzie zamieszczane są wyniki oraz komentarze.

https://www.facebook.com/Gminna-Liga-Halowa-%C5%81ysomice-1626671054262943/?fref=ts

autor: Magdalena Kwaśniewska, data: 2015-12-28
Wyniki po 5 kolejce
Terminarz Gminnej Ligi Halowej

 

  Regionalna Liga Halowa

          Od trzech tygodni zawodnicy gminnych zespołów: Amper Turzno, Nieobliczalni oraz Promil Turzno uczestniczą w rozgrywkach Regionalnej Ligi Halowej, które odbywają się na salach sportowych trzech gmin- Lubicz, Obrowo oraz Łysomic.
W Lidze bierze udział 14 zespołów, które walczą o tytuł najlepszej drużyny i puchar Starosty Toruńskiego.

Wyniki ostatniej koleki przedstawiają się następująco:


 

Terminarz Regionalnej Ligi Halowej na 22 listopada 2015r.


 

Terminarz Gminnej Ligi Halowej 2015/2016


 

XVIII Bieg Niepodległości- Pigża 11.11.2015r.

         11 listopada br., w 97 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w miejscowości Pigża, usytuowanej na terenie sąsiedniej gminy Łubianka odbyła się XVIII edycja Biegu Niepodległości, który  od wielu lat przyciąga miłośników sportów wytrzymałościowych. Ponad 800 zawodników trenujących amatorsko i zawodowo wystartowało w biegu na dystansie 11 kilometrów. Trasa biegła od szkoły w Pigży do drogi wojewódzkiej nr 553, następnie ścieżką rowerową do Łubianki, Zamku Bierzgłowskiego, przez wąwóz Leszczyński do mety w Pigży.
W tym roku do grona zawodników dołączył mieszkaniec naszej gminy Grzegorz Kalinowski, zawodnik MKL Toruń, który kilka miesięcy temu zdobył tytuł Mistrza Polski w biegu na 1500 m. Grzegorz wygrał tę edycję Biegu Niepodległości, z czasem 37:41, co świadczy o Jego wysokiej formie.
Bardzo korzystnie zaprezentował się również uczeń ZS nr 1 w Łysomicach Damian Szulc, który pomimo młodego wielu (niespełna 16 lat) zajął 94 miejsce w klasyfikacji generalnej mężczyzn, z czasem 49:15.
Gratulujemy wyników!

Wyniki XVIII Biegu Niepodległości
http://www.maratonypolskie.pl/wyniki/2015/lubiannie5op.pdf

autor: Magdalena Kwaśniewska, data: 2015-11-12
Tuż przed startem...
Od lewej: Grzegorz Kalinowski i Damian Szulc
Zwycięzca na mecie :-)
Podium dla najlepszej trójki

następna strona »

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
25 lat Samorządu Gminy Łysomice
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń