Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść


Cele i zadania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
w Łysomicach

 1. Celem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach jest  udzielanie dzieciom  ( w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
 2. Do zadań Poradni należy w szczególności:

1. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań  dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:  
         1.  predyspozycji i uzdolnień,
         2.  przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
         3.  specyficznych trudności w uczeniu się.

2. Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz  możliwości psychofizycznych,
w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:
         1.  szczególnie uzdolnionych,
         2.  niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem  społecznym,
         3. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
         4. z zaburzeniami komunikacji językowej,
         5. z chorobami przewlekłymi.

3. Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi,
z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin.

4. Pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań
z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

5. Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą.

6. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży.

7. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom.

8. Współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas IIII szkoły podstawowej.

9. Wspieranie przedszkoli, szkół i placówek przy opracowywaniu
i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz planów działań wspierających.

10. Współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły
i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

11. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych.

12. Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego,
wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.

13. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.

14. Udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

 1. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:
  • diagnozę;
  • konsultacje;
  • terapię;
  • psychoedukację;
  • doradztwo;
  • mediację;
  • interwencje w środowisku ucznia;
  • działalność profilaktyczną;
  • działalność informacyjną

O F  E  R  T  A
PORADNI  PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
W  ŁYSOMICACH

Dla nauczycieli i wychowawców

konsultacje, szkolenie

n.t. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W CELU WYDANIA OPINII
I ORZECZEŃ PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ

ZAGADNIENIA

 • Przepisy prawa oświatowego

 • Omówienie poszczególnych etapów w procesie wydawania opinii /orzeczeń poparte przykładami

 • Rola nauczyciela, wychowawcy w procesie wydawania opinii /orzeczenia


Miejsce realizacji: lokalne szkoły, poradnia
Realizator: mgr DOROTA FREY
Czas realizacji: według zgłoszeń
 


O F  E  R  T  A
PORADNI  PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
W  ŁYSOMICACH

Dla Rad Pedagogicznych

40 godz. warsztat umiejętności psychospołecznych

,,SZKOŁA DLA RODZICÓW
i WYCHOWAWCÓW”

Cel szkolenia:

 Rozwijanie umiejętności psychospołecznych i wychowawczych w pracy z  dzieckiem i rodzicem

Tematyka:

 - praktyczne nabywanie umiejętności budowania prawidłowych relacji z dzieckiem

- pogłębienie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych

- doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej

                                        Miejsce realizacji: szkoła
                               Realizator: mgr WIESŁAWA KUBAN
                               Czas realizacji: I semestr r. szk. 2014/15


O F  E  R  T  A
PORADNI  PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
W  ŁYSOMICACH

PRELEKCJA

Współpraca logopedy z rodzicami
w zakresie stymulacji językowej dzieci pięcioletnich i sześcioletnich”.

1 godzina lekcyjna

ZAGADNIENIA

 • Charakterystyka mowy dzieci pięcioletnich.

 • Charakterystyka mowy dzieci sześcioletnich.

 • Zasady sprzyjające rozwojowi sprawności językowej u dzieci.

 • Stymulowanie rozwoju językowego dzieci.

Miejsce realizacji: PP-P Łysomice, lokalne szkoły
Realizator: mgr BEATA KORYCKA - logopeda
Czas realizacji: według zgłoszeń


 

PORADNIA  PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W  ŁYSOMICACH

zaprasza nauczycieli i pedagogów
    do  udziału w  godzinnym  spotkaniu

pt. „Profilaktyka agresji i przemocy w szkole.”

TEMATYKA:

 • Czym jest agresja i przemoc

 • Leczyć czy zapobiegać

 • …I żyli długo i szczęśliwie

Miejsce realizacji: szkoła, P.P.-P. Łysomice
Realizator: mgr WISŁAWA KORBUTT- SUŁEK
Czas realizacji: do uzgodnienia


PORADNIA  PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W  ŁYSOMICACH

zaprasza nauczycieli i pedagogów
    do  udziału w 2- godzinnym  spotkaniu

pt: „Trudne rozstania”.

 Jak się rozstać minimalizując straty w rodzinie.

 

TEMATYKA:

 • Czym dla dziecka jest rozwód rodziców

 • Kocham i nienawidzę – o zmienności uczuć

 • Ile we mnie jest z niego

 • Nowa równowaga

 

Miejsce realizacji: szkoła, P.P.-P. Łysomice
Realizator: mgr WISŁAWA KORBUTT- SUŁEK
Czas realizacji: do uzgodnienia


PORADNIA  PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W  ŁYSOMICACH

zaprasza rodziców
    do  udziału w 2-  godzinnym  spotkaniu

pt. „Samotne rodzicielstwo”

TEMATYKA:

 • Kto jest winien?

 • Samotnie nie koniecznie znaczy samemu

 • Jak sobie radzić z własnym bólem chroniąc dziecko

 • Dwa w jednym , czyli poplątanie ról

Miejsce realizacji: szkoła, P.P.-P. Łysomice
Realizator: mgr WISŁAWA KORBUTT- SUŁEK
Czas realizacji: do uzgodnienia

Chętni proszeni są o kontakt indywidualny  z prowadzącą przez sekretariat poradni

– mile widziana grupa od 5 do 15 osób


O F  E  R  T  A
PORADNI  PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
W  ŁYSOMICACH

                            Dla pedagogów, rodziców – prelekcja

Pt. „Wspieranie rozwoju dziecka młodszego
na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych
w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.

                                                ZAGADNIENIA

 • Aktualne przepisy prawa oświatowego.

 • Elementy psychologii rozwojowej dziecka na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych.

 • Wspieranie dziecka, szkoły, rodziny przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w związku z obniżaniem obowiązku szkolnego.

Miejsce realizacji: szkoła, P.P.-P. Łysomice
Realizator: mgr DOROTA FREY,
mgr WISŁAWA KORBUTT-SUŁEK,
mgr WIESŁAWA KUBAN


Czas realizacji: według zgłoszeń


OFERTA
PORADNI  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W ŁYSOMICACH

„Wspieranie rozwoju małego dziecka
od 0 do 3 roku życia”

10 GODZIN

ZAGADNIENIA

1) Charakterystyka rozwoju psychoruchowego dziecka w pierwszym roku życia:

    a) wskaźniki prawidłowego rozwoju psychoruchowego noworodka i niemowlęcia

    b). nieprawidłowości rozwojowe - przewidywany wpływ zaburzeń na dalszy rozwój dziecka.
2)  Rozwój dziecka w pierwszym roku życia - charakterystyka prawidłowego i zaburzonego rozwoju odruchowego noworodka i niemowlęcia.

3) Ocena rozwoju psychoruchowego, społeczno-emocjonalnego i funkcjonalnego dziecka do 3 roku życia.

Miejsce realizacji : PP-P Łysomice, lokalne szkoły, przedszkola
Realizator:  Marlena Twardo logopeda
Czas realizacji : według zgłoszeń

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Konkurs plastyczny - 25 lat samorządu
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń