Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść


Inwestycje drogowe w 2015r.

W bieżącym roku w ramach środków finansowych przeznaczonych na modernizację dróg  gminnych przebudowano n/w drogi:

  1. W m. Tylice wykonano w masie bitumicznej odcinek o długości 780 mb. łączący drogę powiatową  z drogą gminną relacji Tylice – Ostaszewo.

Wykonawcą w/w modernizacji dróg jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z Torunia przy wsparciu potencjałem podwykonawcy którym jest Zakład Drogowo-Budowlany s.c. K.Wilczyński&M.Wilczyński z Rogowa

2. W m. Zęgwirt  przy udziale środków finansowych z budżetu województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 143154,45 zł. wykonano  w masie  bitumicznej odcinek drogi o długości 1013mb.. Jest to odcinek łączący ostatnie zabudowania w Zęgwircie z istniejącym asfaltowym odcinkiem drogi komunikującym ruch z drogą krajową nr 91.

Wykonawcą w/w modernizacji dróg jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z Torunia przy wsparciu potencjału podwykonawcy, którym jest Zakład Drogowo-Budowlany s.c. K.Wilczyński&M.Wilczyński  z Rogowa

3. Końcowy etap przebudowy  przechodzą drogi osiedlowe  w m. Łysomice ( ODJ położone pomiędzy drogą  wojewódzką a ul. Ogrodową). Przebudowa  dotyczy kolejnych ulic tego osiedla takich jak: Makowa, Jeżynowa, Astrowa, Bratkowa, Tulipanowa, Goździkowa. Wszystkie one otrzymały nawierzchnię z masy bitumicznej. Łączna długość ulic w nowej nawierzchni wynosi 1145mb.

Wykonawcą w/w modernizacji dróg jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z Torunia.

4. Prace porządkowe po wykonanej przebudowie dróg – zmiana nawierzchni z gruntowej na bitumiczną trwają na n/w drogach w gminie:

- w Kamionkach Dużych o długości ca 1050mb i szer. 3,5mb (od drogi powiatowej w kierunku wysypiska –początek od istniejącej nawierzchni bitumicznej do wjazdu ostatniej nieruchomości)

- w Kamionkach Małych o długości ca 1030mb i szer. 4,3 mb (od drogi powiatowej do Leśniczówki)

-  Zęgwirt-Wytrębowice o długości ca 1280mb i szer. 4,5mb (od skrzyżowania w Zęgwircie do drogi powiatowej w Wytrębowicach

-  w Turznie – ul. Łączna o długości ca 750 mb i szer. 3,5 mb (od drogi powiatowej do wjazdu ostatniej nieruchomości )  polegającej na wykonaniu podbudowy z powierzchniowym  utrwaleniem emulsją bitumiczną  i grysami bazaltowymi.

-  Turzno – Gostkowo (Folząg)  o długości ca 1200mb i szer. 4,2mb (od mostu na Folzągu do ul. Lipowej w Turznie,

-  w Świerczynach o długości ca 860 mb o szer. 4,0 mb (od drogi powiatowej do początku nawierzchni z kostki betonowej)  z cząstkowym frezowaniem luźnych-spękanych fragmentów jezdni oraz uzupełnieniu masą bitumiczną ( po oczyszczeniu i skropieniu podłoża) oraz wykonaniu nakładki mineralno-bitumicznej.

-  w Papowie Toruńskim Osieki – ul. Kopernika o długości ca 650mb i szer. 4,2 mb (od ul. Ogrodowej do granicy z działką nr 125/14)   polegającej na zmianie nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z masy asfaltowej. Droga ta przed nawierzchnią asfaltową oprócz nawierzchni gruntowej posiadała odcinkowo nawierzchnię z bloczków betonowych, kostki polbruk , płyt drogowych

-  w Papowie Toruńskim – ul. Parkowa o długości ca 300mb i szer. 3,5 mb (od drogi wojewódzkiej do wjazdu ostatniej nieruchomości).

-  w Łysomicach – ul. Skowronkowa  o długości ca 230mb i szer. 5,0mb.

 -  w Łysomicach – ul. Modrzewiowa  o długości ca 250mb i szer. 5,0mb  

 -  w Lulkowie  o długości ca 140mb i szer. 3,5 mb  wraz z jednostronnym chodnikiem na przebudowywanym odcinku.

Wykonawcą w/w modernizacji dróg jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z Torunia przy wsparciu potencjałem podwykonawcy którym jest Zakład Drogowo-Budowlany s.c. K.Wilczyński&M.Wilczyński  z Rogowa

5. W Łysomicach nową nawierzchnię asfaltową otrzymała ul. Polna. Odcinek długości 931 mb  został wyposażony w progi zwalniające - uwzględniając życzenie mieszkańców. Wykonawcą  jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A z siedzibą w Kobylarni przy pełnym wykorzystaniu  potencjału podwykonawcy którym jest Zakład Drogowo-Budowlany s.c.  K.Wilczyński & M.Wilczyński  z Rogowa

6. Wykonano również nakładkę asfaltową ul. Spacerowej w m. Piwnice wzmacniając tym samym istniejącą nawierzchnię o długości 250 mb.

Wykonawcą w/w modernizacjijest jest Zakład Drogowo-Budowlany s.c. K.Wilczyński &M.Wilczyński  z Rogowa


Dnia 26 lipca 2010 roku została zawarta Umowa, pomiędzy Gminą Łysomice reprezentowaną przez Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy, a Zakładem Drogowo – Budowlanym S.C. Wilczyński & M. Wilczyński z m. Rogowo.   
Przedmiotem niniejszej umowy było „Zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy Łysomice wraz z sfinansowaniem przez wykup wierzytelności wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 10 lat z rocznym okresem karencji”.  Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi 4 miesiące od dnia podpisania umowy wraz z protokolarnym bezusterkowym odbiorem kompletnego przedmiotu zamówienia.
Wartość robót wynosi : 1.949.880,25 złotych.   
 
Przedmiot zamówienia polega na zaprojektowaniu i wykonaniu remontu n/w dróg gminnych:
- ul. Dworcowej w Papowie Toruńskim  - o długości ca 1000mb i szerokości 4,5 mb;
- ul. Zacisze w Turznie  – o długości ca 200mb i szerokości 4,5 mb;  
- ul. Długiej w Łysomicach – o długości ca 300 mb i szerokości 4,5 mb;
- ul. Klonowej w Łysomicach – o długości ca 280 mb i szerokości 4,5 mb;
- ul. Grabowej w Łysomicach – o długości ca 170 mb i szerokości 4,5 mb;
- ul. Akacjowej w Łysomicach -o długości ca 280 mb i szerokości 4,5 mb;
- drogi w Lulkowie - o długości ca 500 mb i szerokości 4,5 mb; 
- drogi w Świerczynkach - o długości ca 465 mb i szerokości 4,5 mb
autor: Lidia Zwierowicz, data: 12.08.2010

Prace drogowe zostały wykonane zgodnie z umową. Jedynie w Łysomicach, ze względów warunków pogodowych, nie wykonano jeszcze utwardzenia poboczy w pasie drogowym i połączeń jezdni ulic Akacjowej i Klonowej z ulicą Długą. Gdy tylko zmienią się warunki pogodowe (bliżej wiosny) prace na ulicach w Łysomicach również zostaną zakończone.

autor: L. Zwierowicz, data: 02.02.2011
Remont ulicy Zacisze w Turznie 31.01.2011
Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Podświetlenie kościoła w Papowie Toruńskim
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń