Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść

Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r.

 


Monitor Polski z 2009 r. Nr 69 poz. 896

 

 
KOMUNIKAT
 
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
 
 
z dnia 20 października 2009 r. 
 
 
w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r.

 
(M.P. z dnia 30 października 2009 r.)
 
Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.1)) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r., wyniosła 136,54 zł za 1 m3. 
 
______
 
1)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458.

PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH
 
PODSTAWA PRAWNA
1. Art. 6 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 30 października r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, ze zmianami)
2. art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY
Informacja w sprawie podatku leśnego, dane o nieruchomościach leśnych, dane o nieruchomościach, dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku leśnym.

OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące

TRYB ODWOŁAWCZY
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu ? należy wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

DODATKOWE INFORMACJE
Osoby fizyczne są zobowiązane składać organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu - informacje o lasach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego oraz zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.
Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych i osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie posiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklaracje na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
Obowiązek składania deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg.

Pliki do pobrania


PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH
 
PODSTAWA PRAWNA
1. Art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 30 października r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, ze zmianami)
2. art. 21 §3, 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY
Deklaracja na podatek leśny, dane o nieruchomościach leśnych, dane o nieruchomościach, dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku leśnym.

OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące


TRYB ODWOŁAWCZY
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu ? należy wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

DODATKOWE INFORMACJE
Osoby prawne są zobowiązane składać organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu - deklaracje w sprawie podatkuo leśnego w terminie do 15 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Obowiązek składania deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg.

Pliki do pobrania

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Anioły dla samorządowców
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń