Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść

 S T A T U T
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach jest jednostką organizacyjną    
        gminy Łysomice utworzoną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

§ 2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1)Ośrodku - należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach
2)Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Łysomice;
3)Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Łysomice;
4)Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Łysomice;
5)Ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, ze zm.)
 
§ 3. Niniejszy Statut określa cele i zadania Ośrodka oraz jego organizację.
 
§ 4. 1. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Łysomice.
        2. Ośrodek posiada siedzibę w Łysomicach przy ul. Warszawskiej 8.
 
§ 5. 1. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.
        2. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy.
 
§ 6. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 87-148 Łysomice, ul. Warszawska 8, Województwo Kujawsko-Pomorskie.
 
Rozdział 2
Cele i zadania ośrodka
 
§ 7. 1. Celem działalności Ośrodka jest:
a) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji,
b) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
c) doprowadzanie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem.
2. W szczególności do zadań Ośrodka należy:
a) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,
b) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
c) sporządzanie bilansu potrzeb Gminy w zakresie pomocy społecznej,
d) projektowanie i realizacja budżetu Ośrodka w zakresie zadań statutowych i ustawowych Ośrodka,
e) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin w szczególności poprzez:
- przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych Ustawą oraz innymi 
przepisami prawa,
- świadczenie usług przewidzianych Ustawą oraz innymi przepisami prawa,
f) praca socjalna - rozumiana jako działalność zawodowa mająca na celu udzielanie  
pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do
funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
g) wspieranie i koordynowanie działalności innych podmiotów i organizacji  
działających w zakresie pomocy społecznej,
h) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań,
i) Ośrodek wspólnie z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Uzależnień jest
organem właściwym na terenie gminy w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) oraz  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1484 ze zm.).
3. Ośrodek współrealizuje zadania Gminy w zakresie organizacji i realizacji prac społeczno- użytecznych na terenie Gminy.
4. Obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej spoczywa na Ośrodku w zakresie 
ustalonym Ustawą oraz innymi przepisami prawa.
 
Rozdział 3
Organizacja ośrodka
 
§ 8. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka, a w czasie jego        
nieobecności Zastępca lub inny pracownik wyznaczony przez Kierownika, posiadający upoważnienia do podejmowania decyzji.
2. Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje Wójt.
3. Zastępcę Kierownika powołuje i nawiązuje stosunek pracy Kierownik Ośrodka.
4. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do Kierownika Ośrodka należy do Wójta.
5. Kierownik Ośrodka jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu realizację zadań statutowych Ośrodka.
6. Kierownik Ośrodka zatrudnia pracowników Ośrodka i jest ich zwierzchnikiem służbowym.
7. Kierownik Ośrodka załatwia indywidualne sprawy z zakresu pomocy społecznej na podstawie pisemnego upoważnienia Wójta.
8. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 7, może być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.
9. Kierownik Ośrodka wydaje zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.
10. Podział na wewnętrzne komórki organizacyjne i ich szczegółowy zakres działania określa Kierownik Ośrodka w regulaminie organizacyjnym, zatwierdzonym przez Wójta.
11. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 
 
Rozdział 4
Gospodarka finansowa
 
§ 9. 1. Dochodami Ośrodka są:
dotacje budżetowe:
a) na zadania własne z budżetu gminy,
b) na zadania zlecone z budżetu Wojewody
2) środki pozyskane w drodze spadku lub darowizny
       2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy w ramach 
            budżetu gminy.
       3. Kierownik Ośrodka podejmuje decyzje wydatkowania środków finansowych
            w ramach udzielonych upoważnień.
       4. Budżet Ośrodka podzielony jest na dwa Działy:
           1) Pomoc socjalna w rejonach,
           2) Usługi opiekuńcze.
 
§ 10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada własny rachunek bankowy.
 
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
 
§ 11. Zmiany w Statucie pod rygorem nieważności mogą być dokonywane jedynie w trybie określonym dla jego nadania.
Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Szkoły Podstawowej w Świerczynkach
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń