Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść

Jesteś tutaj: 

PODATEK ROLNY

Ustawa z 15 listopada 1984 r o podatku rolnym tekst jednolity Dz. U. z  2013 r poz. 1381 ze zm. 

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są:
- właściciel,
- posiadacz samoistny,
- użytkownik wieczysty,
- w niektórych przypadkach posiadacz zależny gruntów (gdy grunty stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych).

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do gruntów lub objęcie gruntów w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem rolnym
Zgodnie z art. 6a ust. 5 i ust. 8 ustawy o podatku rolnym podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, sporządzone na formularzach według ustalonego przez Radę Gminy wzoru:
- informacje o gruntach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, (IR-1)
-deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Jeżeli grunty stanowią współwłasność (znajdują się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nie posiadającej osobowości prawnej - osoba fizyczna składa deklarację na podatek rolny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja (nakaz płatniczy) ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym (w tym na mocy uchwały rady gminy) - art. 6a ust. 9 ustawy o podatku rolnym.

Do zgłoszenia potrzebne są:
- akt notarialny
- wypis z rejestru gruntów – może być ksero
- dowód osobisty
- NIP

Stawki podatku rolnego

  • dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 q żyta - od 1 ha przeliczeniowego
  • dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta - od 1 ha

- obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Terminy i sposoby płatności podatku rolnego
Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, na konto 89 9511 0000 2002 0032 0267 0001 lub w przypadku osób fizycznych - również gotówką u sołtysa na podstawie otrzymanej decyzji.

 Zwolnienia i ulgi podatkowe art.12, 13 u.p.r.
np: - art. 12 ust.1 pkt 4 u.p.r. ulga z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego (do 100 ha) – ulga na wniosek podatnika od następnego miesiąca po złożeniu wniosku ( niezbędny akt notarialny i wypis z rejestru gruntów)
- art. 13 u. p.r. ulga inwestycyjna z tytułu poniesionych wydatków na budowę lub modernizacje budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska ; zakup i zainstalowanie deszczowni urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii – ulga na wniosek podatnika po zakończeniu inwestycji 25% udokumentowanych  rachunkami nakładów inwestycyjnych.
- art. 13a u.p.r. ulga żołnierska dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe , osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej prowadzących te gospodarstwa bezpośrednio przed powołaniem do służby stosuje się ulgę w podatku rolnym 60% ; przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych członków rodzin osób wymienionych wyżej , które bezpośrednio przed powołaniem do służby pracowały w tych gospodarstwach, zamieszkiwały i nie osiągały przychodów z innych źródeł stosuje się ulgę w podatku rolnym w wysokości 40% na wniosek podatnika ( niezbędne zaświadczenie o odbywaniu służby)   


Sprawy związane z podatkiem rolnym załatwić można w tutejszym urzędzie,
II piętro p.23 w godzinach:

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7:30- 15:15
Wtorek od 7:30- 16:30 

Telefon (056) 678-32-22 w 32

Druki do pobrania na 2016r.

Druki do pobrania do 2015r.

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Pierwsza taka uroczystość w naszej gminie
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń