Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Ustawa z 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych tekst jednolity Dz.U. z 2014 r poz. 849 ze zmianami


Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:
· grunty,
· budynki lub ich części,
· budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:
· właściciel,
· użytkownik wieczysty,
· samoistny posiadacz,
· w niektórych przypadkach - posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości

Zgodnie z art. 6 ust. 6 i ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

· informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (druk IN-1 IR-1 IL-1)

· deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nie posiadającej osobowości prawnej, osoba fizyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku nie jest doręczana osobie fizycznej decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - art. 6 ust. 10 ustawy (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy).

Do zgłoszenia potrzebne są:
- akt notarialny (przy pierwszym zgłoszeniu, lub gdy następuje korekta wymiaru w związku z nabyciem lub sprzedażą)
- wypis z rejestru ewidencji gruntów
- dowód osobisty
- NIP
- w przypadku zgłaszania budynków ich powierzchnia użytkowa - m2 (budynki mieszkalne, pozostałe budynki wolno stojące, garaże w budynku mieszkalnym, powierzchnie związane z działalnością gospodarczą)

Zwolnienia od podatku od nieruchomości reguluje art.7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r., poz.849 ze zm).

Zwolnienia i ulgi z podatku od nieruchomości przyznane kościołom i związkom wyznaniowym regulują odrębne przepisy.

Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości

  • osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego
     
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 31 stycznia,
    - do 15 dnia każdego miesiąca.
  • podatek płatny jest na konto organu podatkowego 89-9511-0000-2002-0032-0267-0001 lub w przypadku osób fizycznych u sołtysa według otrzymanej decyzji.


Sprawy związane z podatkiem od nieruchomości można załatwić w tutejszym urzędzie, II piętro pok. 23 w następujących godzinach:

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7:30 – 15:15
Wtorek od 7:30- 16:30
Telefon 056 678-32-22 w 32

Podatek od nieruchomości na 2016 rok


Podatek od nieruchomości na 2015 rok


Informujemy, że w 2015 r. stawki podatku od nieruchomości nie ulegają zmianie, zatem obowiązują stawki określone uchwałą Nr XXXVI/251/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 rok.


Uchwała na podatek od nieruchomości na 2014 rok

Uchwała na podatek od nieruchomości na 2013 rok

Uchwała na podatek od nieruchomości na 2012 rok

Uchwała na podatek od nieruchomości na 2011 rok

Uchwała na podatek od nieruchomości na 2010 rok

Stawki podatku Nieruchomości

Uchwała 2002r.

Druki do pobrania

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń