Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść

                             Stypendia   Szkolne

Czynności:     prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów
                       szkolnych.

Pracownik:     Monika Kałaska

Adres:               ul.Warszawska 8; 87-148 Łysomice

Telefon:            (56) 678-32-22  wew. 38
Fax:                  (56) 678-35-05

Urzędowanie:    poniedziałek  730  - 1515                     
                       
wtorek           730 - 1630
                    
                       
środa             730 - 1515
               
                       
czwartek        730 - 1515
            
                        
piątek             730 - 1515


Podstawa prawna:

- ustawa z 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z późn. zm.)

- uchwała Nr XXIII/134/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 sierpnia 2012 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 134 poz. 1889)               

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), tj. kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Stypendium szkolne przysługuje: do czasu kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Urzędzie Gminy Łysomice do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy do 15 października danego roku szkolnego.

Przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - i nie może przekraczać 200% tej kwoty.

W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń  ustala się wysokość stypendium szkolnego miesięcznie:

1)   przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 100 zł netto - od 100% do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 Ustawy o świadczeniach rodzinnych;

2)   przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 100 zł do 200 zł netto - od 90% do 180% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 Ustawy o świadczeniach rodzinnych;

3)   przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 200 zł netto do wysokości kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 Ustawy o pomocy społecznej od 80% do 160% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Jak uzyskać zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny jest formą pomocy o charakterze doraźnym.

Zasiłek szkolny przysługuje uczniom lub słuchaczom(zamieszkałym na terenie gminy Łysomice)  znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (pożar, powódź, gradobicie, wichura, zgon członka rodziny).

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych - zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia.

Osoba ubiegająca się o przyznanie  zasiłku szkolnego dla ucznia lub słuchacza powinna złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Łysomice w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Formy stypendium szkolnego, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego określono w uchwale.

Pliki do pobrania
Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Pierwsza taka uroczystość w naszej gminie
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń