Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść

Jesteś tutaj: 

               Wójt Gminy Łysomice

na podstawie art.11 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych

. (Dz .U. z 2014 r. poz. 1202  ze zm.)

 art. 286 ust.1 pkt 5 i ust.2  ustawy z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych

( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Audytor wewnętrzny

1/5 etatu

w Urzędzie Gminy w Łysomicach
 

I.    Wymagania niezbędne:

1)  obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

2)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3)  posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku,

4)  nie był karany za umyślne przestępstwo  lub umyślne przestępstwo skarbowe ,

5)  posiada wykształcenie wyższe,

6)  Wymagania kwalifikacyjne do przeprowadzenia audytu wewnętrznego:

a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

b) który złożył, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub

c) posiada uprawnienia biegłego rewidenta, lub

d) posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

7) Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. I pkt.6 lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:

a) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;

b) realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej

(Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.);

c) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82, 1529 i 1544).

II. Wymagania dodatkowe

1) predyspozycje do tworzenia dobrych kontaktów interpersonalnych,

2) komunikatywność i otwartość,

3) kreatywność ,odpowiedzialność,

4) dyspozycyjność oraz umiejętność podejmowania decyzji,

5) samodzielność w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętność analitycznego myślenia,

6) doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowisku audytora wewnętrznego.

7) minimum 3 letni staż pracy,

8 ) posiada wiedzę z obszaru przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego, o rachunkowości, o finansach publicznych, znajomość procedur kontrolnych

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.Przeprowadzanie zadań audytowych: zapewniających i sprawdzających, planowanych i poza planem w Urzędzie Gminy Łysomice i jednostkach organizacyjnych gminy.

2.Opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego,

3.Przeprowadzanie analizy ryzyka,

4. Prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego,

5.Sporządzanie sprawozdań z rocznego wykonania planu audytu,

6.Przeprowadzenie kontroli w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy,

7.Przygotowanie procedur wewnętrznych w zakresie audytu wewnętrznego

8.Przeprowadzenie oceny funkcjonowania kontroli zarządczej,

9.Prowadzenie czynności doradczych.

10. Sporządzanie na żądanie przełożonego sprawozdań i analiz  informacji dotyczących spraw objętych zakresem czynności.

11. Sporządzanie  sprawozdań statystycznych i innych wynikających z zakresu zadań stanowiska.

12. Współpraca w zakresie wykonywanych zadań z  referatami,  i gminnymi jednostkami organizacyjnymi.

13. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

14.Realizacja innych obowiązków dotyczących audytu wewnętrznego wynikających z ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Łysomice

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Łysomice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

V. Warunki pracy na stanowisku pracy

Praca biurowa i w terenie w wymiarze 1/5 etatu. Stanowisko pracy zlokalizowane w budynku Urzędu Gminy Łysomice ul. Warszawska 8. Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich, wewnątrz budynku brak wind. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) list motywacyjny,

2) życiorys CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,

3) kserokopie dyplomów i dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i uprawnienia oraz wykształcenie kandydata wymagane na danym stanowisku,

4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

5) oryginał kwestionariusza osobowego,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na określonym stanowisku,

8) podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

9) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r .Nr 101,poz.926  z późn. zm.).

VII. Oferty przyjmowane będą w terminie do dnia 17 lutego 2016 r. w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Łysomice ul. Warszawska 8, pokój nr 3, w godzinach urzędowania.

Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  Audytora wewnętrznego".

----------------------------------------

1. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami lub test kwalifikacyjny.

2.  O zakwalifikowaniu się do II etapu- testu pisemnego lub rozmowy kwalifikacyjnej ,kandydaci zostaną  powiadomieni za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

3. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łysomice (www.lysomice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łysomice.

5. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Wójt Gminy
mgr inż. Piotr Kowal

następna strona »

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
25 lat Samorządu Gminy Łysomice
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń