Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść

Jesteś tutaj: 
 

 

                                                                             Łysomice, dnia 10 sierpnia 2015 r.

RRGPPIiR.VI.6220.14.2013/2015

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Łysomice

Działając na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. art. 63 ust 2, art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  o oddziaływaniu  na środowisko /Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm./, w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 22.01.2015 r. sygn. akt: SKO-60-46/14, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Wójt Gminy Łysomice podaje  do publicznej wiadomości, że zostało wydane postanowienie znak: RRGPPIiR.VI.6220.6.2013/2015 z dnia 10 sierpnia 2014 r. w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – „chlewnia-tuczarnia” w miejscowości Gostkowo, gmina Łysomice na działce nr 255/1 (obręb ewidencyjny Gostkowo, gmina Łysomice) stosownie do wszczętego postępowania w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek P. Jana Grodzickiego, zam. Gostkowo 78 , 87 – 148 Łysomice z dnia 16.05.2013 r.
Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3, ust. 1, pkt 102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Postanowieniem znak: RRGPPIiR.VI.6220.6.2013/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. nałożono obowiązek przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, oraz zobligowano Inwestora do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji.

W związku z powyższym informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z treścią przedmiotowego postanowienia oraz aktami sprawy przedmiotowego przedsięwzięcia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Łysomice, pokój 11, 1 piętro, przy ul. Warszawskiej 8, 87 – 148 Łysomice, w godzinach pracy Urzędu,
Na powyższe postanowienie służy zażalenie.
Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia.

autor: Tomasz Wasiak, data: 2015-08-13


Klimat akustyczny w pobliżu Autostrady A1

W związku z rozpoczęciem prac nad Programem ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonymi wzdłuż Autostrady A1 na odcinku : Węzeł Nowe Marzy (89+400 km) – węzeł Czerniewice (151+900 km), Labotest Laboratorium Analiz Fizykochemicznych zwraca się z prośbą o udzielenie informacji oraz przekazywanie uwag dotyczących stanu klimatu akustycznego w pobliżu Autostrady A1, w terminie do 30 września 2014 w następującej formie:

  1. Pocztą tradycyjną na adres: Labotest Laboratorium Analiz Fizykochemicznych – Marek Kozicki, ul. M. Skłodowskiej – Curie 61-67, 87-100 Toruń lub Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
  2. Drogą elektroniczną na adres: halas@labotest.com.pl lub srodowisko@kujawsko-pomorskie.pl

następna strona »

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
25 lat Samorządu Gminy Łysomice
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń