Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść

Jesteś tutaj: 
Wójt Gminy Łysomice O g ł a s z a Przetarg Nieograniczony Na wykonanie remontu / docieplenie / dachu budynku Urzędu Gminy w Łysomicach. Termin przeprowadzenia robót do: 15.10. 2003r. Kosztorys nakładczy można odbierać w siedzibie Zamawiającego - pok. Nr 14. Termin składania ofert upływa z dniem 31.07.2000r. o godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2000r. o godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ust.1, spełniający warunki zawarte w art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych. Postępowanie o zamówienie publiczne będzie prowadzone w oparciu o art. 15 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych. Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela mgr Krzysztof Sulecki, pok. 14 nr - I piętro, tel. 6783222. mgr inż. Jarosław Bukowski
Przetargi rozstrzygnięte!
Zgodnie z ogłoszeniem przetargowym, które ukazało się w dniu 29.07.2003 informuję, że nastąpiło rozstrzygnięcie przetargów na: 1. wykonanie chodnika w miejscowości Ostaszewo. Komisja wybrała ofertę Firmy Handlowo-Budowlanej z Głuchowa, która zaoferowała kwotę brutto 24.980,35 zł. 2. wykonanie docieplenia dachu budynku Urzędu Gminy w Łysomicach. Komisja wybrała ofertę Zakładu Budowlanego Kułaczkowski z Torunia na kwotę brutto 36.180 zł. 3. Na wykonanie projektu budowlanego sali gimnastycznej w Łysomicach. Komisja wybrała ofertę Firmy Alstal Budownictwo z Jacewa na kwotę brutto 12.200 zł. Przewodniczący Komisji Przetargowej
olej opałowy - zapytanie o cene
Urząd Gminy działając zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych z 10 czerwca 1994r. /Dz. U. Nr 76, poz. 344 z późn. zm./, składa zapytanie o cenę na dostawę oleju opałowego w ilości 10.000 litrów na sezon zimowy 2003/2004r. Oferty z podaniem ceny 1 litra oleju opałowego wraz z transportem i podatkiem VAT należy składać w terminie do 15 października 2003r. do godz. 1300 w sekretariacie Urzędu Gminy w Łysomicach, pokój Nr 1. Termin dostawy najpóźniej w okresie 2 dni od zamówienia telefonicznego, termin zapłaty nie krótszy niż 30 dni. Zamknięte koperty należy oznaczyć dopiskiem „olej opałowy”. Do udzielenia dodatkowych informacji uprawniona jest Aleksandra Jabłońska pokój Nr 4, tel. (056) 678-32-22 wew. 37 w godz. od 730 – 1515. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 1 spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych. Postępowanie o zamówienie publiczne będzie prowadzone w oparciu o art. 15 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych. Do oferty należy załączyć n/w dokumenty: 1. oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS-ie; 2. oświadczenie o braku zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym; 3. zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wypis z rejestru handlowego; 4. dokument stwierdzający kaloryczność w/w opału.
Przetarg na wydanie monografi Gminy Łysomice
Wójt Gminy Łysomice O g ł a s z a Przetarg Nieograniczony Na wydanie monografii Gminy Łysomice w 1000 egzemplarzach Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15 grudnia 2003r. Specyfikację książki „ Gmina Łysomice można odbierać w siedzibie Zamawiającego – pok. Nr 14, I piętro w godz. 8.00 do 15.00. Termin składania ofert upływa z dniem 10.10.2003r. o godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2003r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ust.1, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych. Do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia: - o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, - o uprawnieniu do występowania w obrocie prawnym, - że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19, - że nie zalega z opłatami ZUS i podatkami w Urzędzie Skarbowym - o zapoznaniu się z specyfikacją Książki Postępowanie o zamówienie publiczne będzie prowadzone w oparciu o art. 15 ust. 1 ustawy o zamówieniu publicznym. Wszelkie informacje na temat przedmiotu zamówienia udziela mgr Krzysztof Sulecki, pok. 14 nr – I piętro, tel. 6783222 w 29. mgr inż. Jarosław Bukowski

Łysomice dnia 29. 10. 2004 r<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

Wójt Gminy Łysomice

O g ł a s z a

Przetarg Nieograniczony

 

 

Na dostawę 5 zestawów komputerowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

 

Termin dostawy sprzętu: do 14 grudnia 2004 r.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego – pok. Nr 24, II piętro, lub w sekretariacie w godz. 8.00 do 15.00.

 

Termin składania ofert upływa z dniem 22.11.2004 r. o godz. 8.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2004 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

-         Do oferty należy dołączyć dokumenty wyszczególnione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Magdalena Ungeheuer, pok. nr 24 – II piętro, tel. 6783222 w 39, info@lysomice.pl

 

 

Łysomice dnia 11. 10. 2004 r

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

Wójt Gminy Łysomice

O g ł a s z a

Przetarg Nieograniczony

 

 

Na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice.

 

Termin wykonania opracowania: do 30 czerwca 2005 r.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego – pok. Nr 12, I piętro w godz. 8.00 do 15.00.

 

Termin składania ofert upływa z dniem 09.11.2004 r. o godz. 9.45.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2004 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

-         Do oferty należy dołączyć dokumenty wyszczególnione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Wszelkie informacje na temat przedmiotu zamówienia udziela Sławomir Jarosz, pok. nr 12 – I piętro, tel. 6783222 w 28.

Dotyczy :

 

ogłoszonego w dniu 11.10. 2004 r przez Wójta Gminy Łysomice przetargu nieograniczonego w szczególności sprostowania terminu składania ofert na opracowanie zmiany „ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice „

 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia przetargowego i specyfikacji istotnych warunków zamówienia informuję , iż w dokumentach tych omyłkowo wpisano termin 02. 11. 2004 r jako termin składania ofert.

Wobec powyższego ustala się termin składania ofert na dzień 09. 11. 2004 r do godz. 9. 45 , natomiast otwarcie ofert nastąpi  tego samego dnia o godz. 10.00

( jak w ogłoszeniu i specyfikacji).

W specyfikacji w punkcie 4.2.3 winno być ......... w ciągu ostatnich 3 lat.

Natomiast  3 letni okres gwarancji dotyczy trwałości technicznej opracowania ( między innymi czytelności , trwałości grafiki itp. )

Łysomice, dnia 7.02.2005 r.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

ZP-341-4/05

 

                                                                  ...........................................

                                                                  ...........................................

                                                                  ...........................................

 

 

         Gmina Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice. woj. kujawso-pomorskie ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na „bieżącą obsługę geodezyjną Gminy Łysomice prowadzoną w 2005 r.”

Termin realizacji zamówienia obejmuje rok 2005.

W postępowaniu nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) i specyfikacji istotnych warunków zamówienia  oraz nie podlegających wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego  pok. Nr 10.

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Kryterium oceny ofert: cena – 100%

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Łysomicach ul. Warszawska 8 pok. Nr 1 w zaklejonej kopercie z napisem „Obsługa geodezyjna” w terminie do dnia 28 lutego 2005 r. do godz. 9 30

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 lutego 2005 r. o godz. 10 00 w siedzibie Zamawiającego sala Nr 8

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  ofert.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Wójt Gminy Łysomice

ogłasza

Przetarg nieograniczony ustny w dniu 20.05.2005 r.

na sprzedaż  następujących  lokali wraz

z współudziałem w gruncie

w m. Gostkowo

 

 

 1. lokal Nr 2 o pow. użytkowej <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />30,76 m2  przy współudziale we wspólnych częściach budynku i gruncie wynoszącym w części 3076/101817

 

 1. lokal Nr 3 o pow. użytkowej 58,14 m2 przy współudziale we wspólnych częściach budynku i gruncie wynoszącym w części 5814/101817

 

 1. lokal Nr.4 o pow. użytkowej 58,46 m2 przy współudziale we wspólnych częściach budynków i gruncie wynoszącym w części 5846/101817

 

 1. lokalu Nr 6 o pow. użytkowej 69,72 m2 i pomieszczeń przynależnych 16,02 m2 przy współudziale we wspólnych częściach budynku i gruncie wynoszącym w części 8574/101817

 

 

Szczegółowy wykaz przetargów lokali wraz z współudziałem w gruncie został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łysomicach ul. Warszawska 8.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łysomicach  pok. Nr 10. I p. pod nr (056) 678-32-22 w. 24

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH DO SPRZEDAŻY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM USTNYM W DNIU 20.05.2005 r. w m. Gostkowo<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

 

 

Lp

 

 

Nr.dz.

Współudział we wspólnych częściach budynku i w gruncie

 

 

KW

 

Nr. lokalu

pow.użytkowa

m2

 

cena

wywoławcza

 

wadium

 

postąpienie

 

uwagi

plus VAT

 

godz.

przetargu

1

72, 73

3076/101817

35685

Nr 2

30,76

8598

860

90

22%

VAT

10:00

2

72, 73

5814/101817

35685

Nr.3

54,18

15992

1600

160

22%

VAT

10:30

3

72, 73

5846/101817

35685

Nr.4

58,46

16082

1610

170

22%

VAT

11:00

 

 

4

 

 

72, 73

 

 

8574/101817

 

 

35685

Nr.6

69,72 +16,02*

* - pomieszczenie przynależne

 

 

 

17422

 

 

1750

 

 

180

 

 

22%

VAT

 

 

11:30

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Łysomicach, ul. Warszawska 8 dnia 20.05.2005 r. w godzinach ustalonych w wykazie. Wadium w wysokości podanej w wykazie należy wpłacić w terminie do dnia 17.05.2005 r. r. do godz. 12:00 w Banku Spółdzielczym Oddział w Łysomicach ul. Porzeczkowa 6 na konto 89951100002002003202670001 z dopiskiem: przetarg - lokal nr.... Przetargi przeprowadzone zostaną zgodnie z Regulaminem Przetargowym znajdującym się do wglądu w pok. nr.10 w godzinach urzędowania Urzędu.

Wójt Gminy Łysomice<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

O g ł a s z a

Przetarg Nieograniczony

 

NA :

 

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestycyjnego - wszystkie branże przy realizacji inwes-tycji pn.” Budowa szkoły podstawowej wraz  z łącznikiem w  miejscowości  Turzno – I etap”

 

Termin  pełnienia funkcji: od  dnia podpisania umowy do  zakończenia inwestycji tj. do  dnia 30.10.2006r.

 

Specyfikację istotnych  warunków  zamówienia  można  odbierać w siedzibie Zamawiającego – pok. Nr 14, I piętro  w  godz. 8.00  do  15.00.

 

Termin składania ofert upływa z dniem  06.04.2005r. o godz. 10.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04.2005r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego.

 

Wszelkie informacje na temat przedmiotu zamówienia udzielają

  mgr inż. Jarosław  Bukowski  i  mgr Krzysztof Sulecki,  tel. 6783222

 

Wójt Gminy Łysomice<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

O g ł a s z a

Przetarg Nieograniczony

 

 

na  budowę  I etapu  placówki oświatowej  w Turznie  obejmującej : Szkołę Podstawową  z  łącznikiem  dla  Szkoły  Podstawowej i  Gimnazjum  oraz  budynek kompleksu żywieniowego z kotłownią

 

Termin wykonania  robót: do  30 września 2006r.

 

Specyfikację istotnych  warunków  zamówienia  można  odbierać w siedzibie Zamawiającego – pok. Nr 14, I piętro  w  godz. 8.00  do  15.00.

Koszt  specyfikacji  50zł.

 

Wymagane  wadium:  100000,00zł.

 

Termin składania ofert upływa z dniem  20.04.2005r. o godz. 10.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2005r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego.

 

Wszelkie informacje na temat przedmiotu zamówienia udzielają

mgr inż. Jarosław  Bukowski  i  mgr Krzysztof Sulecki,  tel. 6783222 .

WÓJT GMNY ŁYSOMICE<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

OGŁASZA

przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż w m.

Kamionki Duże następujących nieruchomości

 

 

 1. Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym do rozbiórki-dz.nr.146/11 o pow.0,1015 ha KW 33068
 2. Nieruchomości zabudowanej lokalem mieszkalnym nr.1 o pow. użytkowej <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />37,89 m² na dz.nr.146/16 o pow. 0,0344 ha KW 33068.
 3. Nieruchomości zabudowanej lokalem mieszkalnym Nr.3 o pow. użytkowej 55,72 m² na dz.nr.146/14 o pow.0,0267 ha KW. 33068
 4. Nieruchomość zabudowana lokalem użytkowej 56,07 ha na dz.nr 147/1 o pow. 0,0279 ha KW 34906

 

Szczegółowy wykaz przetargów nieruchomości jak i warunków przetargów został wywieszony na tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy w Łysomicach ul. Warszawska 8

 

Dodatkowe informacje w sprawie przetargów można uzyskać w pok.nr.10 I p. lub pod tel. 678 32 22 wew. 24

WYKAZ DZIAŁEK I LOKALI MIESZKALNYCH DO SPRZEDAŻY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM W DNIU 06 MAJA 2005 r. w m. KAMIONKI DUŻE

Lp<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Nr.dz.

pow.m²

KW

Nr. lokalu

pow.użytk.

Przeznaczenie

cena

wywoławcza

wadium

postąpienie

uwagi

plus VAT

godz.

przetargu

1

146/11

1015

33068

     -

pod zabudowę

jednorodzinną

6075

610

70

22%

VAT

10:00

2

146/16

344

33068

Nr.1

37,89

pod oświatę

14.035

1410

150

22%

VAT

10:15

3

146/14

267

33068

Nr.3

55,72

pod oświatę

15.105

1520

160

22%

VAT

10:30

4

147/1

279

34906

Nr.4

56,07

pod oświatę

15.255

1530

160

22%

VAT

10:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Łysomicach ul. Warszawska 8 dnia 06 maja 2005 r. w godzinach ustalonych w wykazie. Wadium w wysokości podanej w wykazie należy wpłacić w terminie do dnia 04 maja 2005 r. do godz. 12:00 w Banku Spółdzielczym Oddział w Łysomicach ul. Porzeczkowa 6 na konto 89951100002002003202670001 z dopiskiem przetarg działka nr. lub lokal nr. na działce. Przetargi przeprowadzone zostaną zgodnie z Regulaminem Przetargowym znajdującym się do wglądu w pok. nr.10 w godzinach urzędowania Urzędu.

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Łysomice z siedzibą w Urzędzie Gminy przy ulicy Warszawskiej 8,
87-148 Łysomice ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000,00 zł.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w Urzędzie Gminy Łysomice przy ulicy Warszawskiej 8 w pokoju nr 21 w godzinach od 800 do 1400 - cena specyfikacji wynosi 30,00 zł brutto z VAT.

Termin wykonania zamówienia  17.10.2005r.   i  20.12.2005r.

Warunkiem udziału w postępowaniu będzie złożenie następujących dokumentów i oświadczeń uwiarygadniających tj.:

1.      Oświadczenie o spełnieniu wymogów z art.22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

2.      Oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

3.      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - dokument musi być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.      Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania terminu ofert.

5.      Zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku
zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

6.      Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art.24 ust.1
pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem składania ofert.

7.      Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art.24 ust.1 pkt 9 ustawy
Prawo zamówień publicznych tj., iż w stosunku do oferenta, nie został orzeczony
przez sąd zakaz ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Przedmiotową informację powinny dostarczyć podmioty zbiorowe tj.:

-         osoby prawne (np. spółki akcyjne, spółki z o.o.),

-         jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (np. spółka
jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo - akcyjna, spółka z
o.o oraz akcyjna w organizacji),

-         spółki handlowe z udziałem skarbu państwa oraz jednostki samorządu
terytorialnego (lub związki takich jednostek),

-         przedsiębiorcy niebędący osobą prawną,

-         spółki kapitałowe w organizacji oraz podmioty w likwidacji,

-         zagraniczne jednostki organizacyjne (np. przedstawicielstwo przedsiębiorcy
zagranicznego).

8.      Oświadczenie o możliwości zmiany harmonogramu spłat w przypadku skrócenia 

      okresu spłaty przez Kredytobiorcę bez konsekwencji zachowania wartości odsetek
za  kredytowanie.

        Powyższe dokumenty i oświadczenia mogą być dostarczone w oryginałach lub
kopiach poświadczonych przez osobę upoważnioną ze strony oferenta do
występowania w jego imieniu - załączyć oryginał upoważnienia. Oferta w
której stwierdzi się brak chociaż jednego z w/w dokumentów i oświadczeń
uznana zostanie za nieważną.

        Przystępując do przetargu należy wnieść wadium w wysokości 20.000,00zł
(słownie:  dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Wadium można wnieść w następujących formach:

-         pieniądzu,

-         poręczeniach bankowych,

-         gwarancjach bankowych,

-         gwarancjach ubezpieczeniowych,

-         poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt
4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158 z późn.zm.).

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek Zamawiającego w banku
BS TORUŃ O/ŁYSOMICE  konto: 89 9511 0000 2002 0032 0267 0001, z dopiskiem  "Wadium
za przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000,00 zł ".

Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o bilans przyjętych kryteriów
oceny ofert tj.:  jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena -
100%.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Łysomice, ulica Warszawska 8, 87-148 Łysomice
w pokoju nr 1 /sekretariat/ nie później niż do dnia 9.09.2005r. do godz.1000. Oferty
złożone po terminie będą zwracane oferentowi bez rozpatrzenia. Oferty nadesłane
pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem dostarczenia
ich przez pocztę do Urzędu Gminy Łysomice do dnia 9.09.2005r. do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.09.2005r. o godz. 1100.

Zamawiający wymagać będzie od oferentów przystępujących do przetargu złożenia
oświadczenia o związaniu treścią oferty przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.Wójt  Gminy  Łysomice

mgr inż. Jarosław Bukowski

Urząd Gminy w Łysomicach                                                     Łysomice, 16.05.2005 r.

ul. Warszawska 8

87-148 Łysomice

pow. toruński

woj. kujawsko-pomorskie

                                                                                               

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Znak sprawy: ZP.341 – 1/2005

                                                                                               

 

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

 

„ Budowa szkoły podstawowej wraz z łącznikiem w miejscowości Turzno – I etap”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Nie dopuszczono składania ofert częściowych.

 

 

Zawiadamiam, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 1 firmy:

 

WIKSBUD Sp. z o.o.

ul. Okrzei 7

87-600  Lipno

 

z ceną oferty  brutto 5 100 314,16 zł .

 

Wójt Gminy Łysomice<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ogłasza

II Przetarg nieograniczony ustny w dniu 08.07.2005 r.

na sprzedaż  następujących  lokali wraz

z współudziałem w gruncie

w m. Gostkowo

 

 

 1. lokal Nr 2 o pow. użytkowej <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />30,76 m2  przy współudziale we wspólnych częściach budynku i gruncie wynoszącym w części 3076/101817

 

 1. lokal Nr 3 o pow. użytkowej 58,14 m2 przy współudziale we wspólnych         częściach budynku i gruncie wynoszącym w części 5814/101817

 

 1. lokal Nr.4 o pow. użytkowej 58,46 m2 przy współudziale we wspólnych częściach budynków i gruncie wynoszącym w części 5846/101817

 

 1. lokalu Nr 6 o pow. użytkowej 69,72 m2 i pomieszczeń przynależnych 16,02 m2 przy współudziale we wspólnych częściach budynku i gruncie wynoszącym w części 8574/101817

 

 

Szczegółowy wykaz przetargów lokali wraz z współudziałem w gruncie został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łysomicach ul. Warszawska 8.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łysomicach  pok. Nr 10. I p. pod nr (056) 678-32-22 w. 24

 

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH DO SPRZEDAŻY  W II PRZETARGU NIEOGRANICZONYM USTNYM <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

W DNIU 08. 07 .2005 r. w m. Gostkowo

 

 

 

 

Lp

 

 

Nr.dz.

Współudział we wspólnych częściach budynku i w gruncie

 

 

KW

 

Nr. lokalu

pow.użytkowa

m2

 

cena

wywoławcza

 

wadium

 

postąpienie

 

uwagi

plus VAT

 

godz.

przetargu

1

72, 73

3076/101817

35685

Nr 2

30,76

7738

780

80

22%

VAT

10:00

2

72, 73

5814/101817

35685

Nr.3

58,14

14392

1440

150

22%

VAT

10:30

3

72, 73

5846/101817

35685

Nr.4

58,46

14472

1450

150

22%

VAT

11:00

 

 

4

 

 

72, 73

 

 

8574/101817

 

 

35685

Nr.6

69,72 +16,02*

* - pomieszczenie przynależne

 

 

 

15680

 

 

1570

 

 

160

 

 

22%

VAT

 

 

11:30

 

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Łysomicach, ul. Warszawska 8 dnia 08.07.2005 r. w godzinach ustalonych w wykazie. Wadium w wysokości podanej w wykazie należy wpłacić w terminie do dnia 05.07.2005 r. r. do godz. 12:00 w Banku Spółdzielczym Oddział w Łysomicach ul. Porzeczkowa 6 na konto 89951100002002003202670001 z dopiskiem: przetarg - lokal nr.... Przetargi przeprowadzone zostaną zgodnie z Regulaminem Przetargowym znajdującym się do wglądu w pok. nr.10 w godzinach urzędowania Urzędu.

WÓJT GMNY ŁYSOMICE<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

OGŁASZA

II przetarg nieograniczony ustny w dniu 04.07.2005

na sprzedaż  następujących nieruchomości

w m. Kamionki Duże

 

 

 

 1. Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym do rozbiórki-dz.nr.146/11 o pow.0,1015 ha KW 33068
 1. Nieruchomości zabudowanej lokalem Nr.3 o pow. użytkowej <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />55,72 m² na dz.nr.146/14 o pow.0,0267 ha KW. 33068
 2. Nieruchomość zabudowana lokalem Nr.4 o powierzchni użytkowej   56,07 m2 na dz.nr 147/1 o pow. 0,0279 ha KW 34906

 

Szczegółowy wykaz przetargów nieruchomości jak i warunków przetargów został wywieszony na tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy w Łysomicach ul. Warszawska 8

 

Dodatkowe informacje w sprawie przetargów można uzyskać w pok.nr.10 I p. lub pod tel. 678 32 22 wew. 24

WYKAZ DZIAŁEK I LOKALI MIESZKALNYCH DO SPRZEDAŻY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM W DNIU 04.07.2005 r. w m. KAMIONKI DUŻE<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

P

Lp

Nr.dz.

pow.m²

KW

Nr. lokalu

pow.użytk.

Przeznaczenie

cena

wywoławcza

wadium

postąpienie

uwagi

plus VAT

godz.

przetargu

1

146/11

1015

33068

     -

pod zabudowę

jednorodzinną

5470

550

60

22%

VAT

10:00

2

146/14

267

33068

Nr.3

55,72

pod oświatę

13.595

1360

140

22%

VAT

10:30

3

147/1

279

34906

Nr.4

56,07

pod oświatę

13.730

1380

140

22%

VAT

11:00

 

 

            Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Łysomicach ul. Warszawska 8 dnia 04.07.2005 r. w godzinach ustalonych w wykazie. Wadium w wysokości podanej w wykazie należy wpłacić w terminie do dnia 28.06.2005 r. do godz. 12:00 w Banku Spółdzielczym Oddział w Łysomicach ul. Porzeczkowa 6 na konto 89951100002002003202670001 z dopiskiem przetarg działka nr. lub lokal nr. na działce. Przetargi przeprowadzone zostaną zgodnie z Regulaminem Przetargowym znajdującym się do wglądu w pok. nr.10 w godzinach urzędowania Urzędu.

Wójt Gminy Łysomice

ogłasza

rokowania po drugim

przetargu nieograniczonym

na sprzedaż w dniu 30.09.2005 r.

następujących nieruchomości

w m. Kamionki Duże.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 1. Nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym do rozbiórki na dz. nr.146/11 o pow. <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />0,1015 ha KW. 33068 przeznaczoną pod budownictwo jednorodzinne.
 2. Nieruchomość zabudowaną lokalem mieszkalnym nr.4 o pow. użytk. 56,07 m2 na dz. nr.17/1 o pow. 0,0279 KW.34906.

 

Szczegółowy wykaz nieruchomości do rokowań i ich warunków został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łysomicach ul. Warszawska 8.

 

Dodatkowe informacje w sprawie rokowań można uzyskać w pok. nr.10  I p. lub pod nr tel. 678 32 22 wew. 24.

 

Wykaz działek i lokali mieszkalnych do sprzedaży

w dniu 30.09.2005r. w rokowaniach po drugim przetargu

w m. Kamionki Duże.

 

 

L p

Nr. dz.

pow. m2

KW

Nr. lokalu pow.

użytk. m2

przeznaczenie w planie

Cena wywoławcza

Zaliczka zł

UWAGI

Plus VAT

Godz. rokowań

1.

146/11

1015

33068

-

pod zabudowę jednorodzinną

5 470,-

550,-

22 %

10.00

2.

147/1

279

34906

Nr. 4

56,07

pod oświatę

13 730,-

1 380,-

22 %

10.30

 

 

Rokowania po 2 przetargach ( 20.05  i  04.07.2005r. ) odbędą się w Urzędzie Gminy w Łysomicach w dniu 30.09.2005r. w godz ustalonych w wykazie.

Zaliczkę na poczet rokowań w wysokości podanej w wykazie należy wpłacić w Banku Spółdzielczym Oddział w Łysomicach ul. Porzeczkowa 6 na konto nr 89 9511 0000 2002 0032 0267 0001 z dopiskiem „zaliczka – rokowania , dz.nr.146/11 lub lokal Nr 4 na dz. nr. 147/1 w m. Kamionki Duże”.

Zgłoszenia pisemne na rokowania po drugim przetargu należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łysomicach przy ul. Warszawskiej 8 pok. nr. 1 w zamkniętych kopertach do dnia 26.09.2005r. do godz. 1500 z dopiskiem „Rokowania działka lub lokal na działce”. 

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

1.     Imię i nazwisko oraz adres.

2.     Datę sporządzenia zgłoszenia.

3.     Proponowaną cenę.

      4.     Kopię dowodu wpłaty zaliczki

drukujdrukuj

autor: Borejko F.
Przetarg nieograniczony ustny 21.10.2005r. - sprzedaż lokali Lulkowo

Wójt Gminy Łysomice

ogłasza

przetarg nieograniczony ustny, w dniu 21.10.2005 r.

na sprzedaż lokali wraz z współudziałem w częściach wspólnych

budynków i gruncie w m. Lulkowo

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

 1. Lokalu Nr 1 o pow. użytkowej <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />155,04 m2 i pomieszczeń przynależnych 38,07 m2 przy współudziale w wspólnych częściach budynku i gruncie wynoszącym 19311/88156 cz. na dz. nr 54/7 o pow. 0,6278 ha
  KW. 34908 oraz jako uzupełnienie lokal Nr 2 o pow. użytkowej 55,50 m2 na dz. nr 54/4 o pow. 0,0110 ha KW. 35496 przy współudziale w części budynku i gruncie wynoszącym 5550/10712 cz.

 

 1. Lokalu Nr 2 o pow. użytkowej 62,50 m2 na dz. nr 54/7 KW. 34908 przy współudziale w wspólnych częściach budynku i gruncie wynoszącym 6250/88156 cz.

 

 1. Lokalu Nr 3 om pow. użytkowej 108,39 m2 na dz. nr 54/7 KW. 34908 przy współudziale w wspólnych częściach budynku i gruncie wynoszącym 10839/88156 cz.

 

Szczegółowy wykaz przetargów na lokale wraz z współudziałem w gruncie został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łysomicach,
ul. Warszawska 8 I p.

 

Dodatkowe informacje w sprawie powyższych przetargów można uzyskać
w Urzędzie Gminy w Łysomicach pok. nr 10 I p. lub pod tel. (056) 678-32-22 wew. 24.

autor: Borejko F.
Wykaz lokali do sprzedaży w przetargu
Pałac w Lulkowie
Przetarg nieograniczony ustny

Wójt Gminy Łysomice<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ogłasza

Przetarg nieograniczony ustny w dniu 25.11.2005 r.

na sprzedaż  następujących  lokali wraz

z współudziałem w gruncie

w m. Gostkowo

 

 

1.     lokal Nr 2 o pow. użytkowej <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />30,76 m2  przy współudziale we wspólnych częściach budynku i gruncie wynoszącym w części 3076/101817

 

2.     lokal Nr 3 o pow. użytkowej 58,14 m2 przy współudziale we wspólnych         częściach budynku i gruncie wynoszącym w części 5814/101817

 

3.     lokal Nr.4 o pow. użytkowej 58,46 m2 przy współudziale we wspólnych częściach budynków i gruncie wynoszącym w części 5846/101817

 

 

Szczegółowy wykaz przetargów lokali wraz z współudziałem w gruncie został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łysomicach ul. Warszawska 8.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łysomicach  pok. Nr 10. I p. pod nr (056) 678-32-22 w. 24

autor: F. Borejko, data: 25.10.2005
II przetarg nieograniczony ustny w dniu 09.12.2005r.

Wójt Gminy Łysomice<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ogłasza

 

II przetarg nieograniczony ustny w dniu 09.12.2005r. na sprzedaż lokalu wraz z współudziałem w częściach wspólnych  budynku i w gruncie w m. Lulkowo:

 

1.      lokal nr 3 pow. użytkowej 108,39m2 na dz. nr 54/7 o pow. 0,6278ha KW 34908 przy współudziale wspólnych częściach budynku i w gruncie wynoszącym 10839/88156cz.

 

Szczegółowy wykaz przetargu został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łysomicach, ul. Warszawska 8.

 

Dodatkowe informacje w sprawie powyższego przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie:

 pok. nr 10 lub pod nr tel. (056) 678-32-22 wew. 24.

 

autor: F.Borejko, data: 07.11.2005
lokal Nr 3
Przetarg ograniczony ustny na sprzedaż kompleksu pałacowo - parkowego w Turznie

Wójt Gminy Łysomice<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ogłasza

 

Przetarg ograniczony ustny na sprzedaż kompleksu pałacowo – parkowego w Turznie na dz. nr 70/2 o pow. <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />15,4772 ha o łącznej zabudowie użytkowej ok. 1565m2 i kubaturze 11.880m3 KW 37391, składający się z :

1)     budynku nr 1 piętrowego dwukondygnacyjnego

podpiwniczonego o pow. zabudowy ok. 400m2

2)    budynku nr 2 piętrowego częściowego z poddaszem użytkowym o pow. zabudowy ok. 955m2

3)     budynku nr 3- łącznika o pow. zabudowy 61m2

4)     budynku gospodarczego o pow. zabudowy ok.100m2

5)     budynku garażowego o pow. 49m2

 

Park to masywy drzewostanu młodego i starodrzewia, szpalery i aleje, pojedyncze drzewa iglaste i liściaste proponowane jako pomniki przyrody, krzewy parkowe, tereny trawiaste.

         Cena wywoławcza zespołu pałacowo-parkowego wynosi 3317380zł.

Przetarg ogranicza się do osób, które będą prowadzić działalność gastronomiczno - hotelarską oraz udostępnią osobom trzecim prawo swobodnego korzystania z parku.

         Przetarg ograniczony ustny odbędzie się dnia 10.02.2006r.

o godzinie 12-tej w Urzędzie Gminy w Łysomicach, ul. Warszawska 8, w sali nr 8, I piętro.

Wadium w wysokości 300 000 zł należy wpłacić do dnia 06.02.2006r. na konto BS. Oddział Łysomice na konto nr 89951100002002003202670001 z dopiskiem „ Przetarg na zespół pałacowo- parkowy w Turznie” .

 

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Łysomice, p. 10 lub tel. (056) 678-32-22, wew. 24, w godzinach urzędowania lub na stronie internetowej: www.lysomice.pl

 

 

drukujdrukuj

autor: F. Borejko, data: 01.12.2005
II Przetarg ograniczony ustny

Wójt Gminy Łysomice<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ogłasza

 

II przetarg ograniczony ustny na sprzedaż zabytkowego kompleksu pałacowo- parkowego na dz. nr 70/4 o pow. <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />15,3964 ha  KW 37391 w Turznie o łącznej zabudowie1565 m² i kubaturze 11,880 m²  składającego się :

- z dworu, pawilonu neogotyckiego, parku, wpisanych do rejestru zabytków dec. z dnia 06.12.1957, 21.07.1970 i 30.12.1985r. nr rejestru zabytków woj.. kujawsko - pomorskiego A/ 904/1-3 Przetarg ogranicza się do osób, które będą prowadzić działalność gastronomiczno-hotelarską. Warunkami sprzedaży przed podpisaniem aktu notarialnego jest: posiadanie przez nabywcę przed podpisaniem aktu notarialnego uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorium  zabytków w Toruniu programu prac konserwatorskich i programu zagospodarowania zabytków oraz dalszego korzystania z niego z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości, w którym podane będą terminy wykonania niezbędnych prac konserwatorskich przy zabytku.

- zamieszczenia w akcie notarialnym sprzedaży zobowiązania przyszłego właściciela do wykonywania prac konserwatorskich zgodnie z programami uzgodnionymi przez Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków w Toruniu i terminami określonymi w tych programach.

Cenę wywoławczą zabytkowego kompleksu pałacowego w II przetargu obniża się do kwoty 3.000.000 zł, a zgodnie z art. 68 ust. 3 ( tekst jednolity ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 30.11.2004r.)  cenę obniża się o 50%  tj. do kwoty 1.500.000 zł, postąpienie w przetargu wynosi 15.000 zł . Wadium w wysokości 150.000 zł należy wpłacić do dnia 12.04.2006r. na konto BS Oddział Łysomice nr 89951100002002003202670001 z dopiskiem „ Przetarg na zabytkowy zespół pałacowo- parkowy w Turznie”.

 Do wylicytowanej w przetargu kwoty dolicza się 22% VAT.

Przetarg odbędzie się dnia 18.04.2006r. o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy w Łysomicach ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice, pok. nr 8, I p.

 

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu i jego Regulaminu  można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łysomicach p.1 lub p.10  w godzinach urzędowania  lub pod num tel. 056-678-32-78, 056-678-32-22 wew. 24 w godzinach urzędowania lub na stronie internetowej www.lysomice.pl

autor: Wójt Gminy Łysomice - Jarosław Bukowski, data: 15.02.2006
Dodatkowe informacje odnośnie w/w przetargu

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu ograniczonego na sprzedaż zespołu pałacowo-parkowego w Turznie ogłoszonego na dzień 10 lutego 2006 r. o godz. 12-tej.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 Zespół  pałacowo-parkowy w Turznie jest zapisany do rejestru zabytków i składa się z :

1.      Dworu :decyzja z 06.12.1957 r. nr rejestru zabytków dawnego woj. toruńskiego A/400/129

2.      pawilonu neogotyckiego ; decyzja z 21.07.1970 r. nr rejestru zabytków dawnego woj. toruńskiego A/39/164

3.      Park: decyzja z 30.12.1985 r. nr rejestru zabytków dawnego woj. toruńskiego A/502

 

 Przyszły Nabywca powinien przedstawić Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Toruniu program prac konserwatorskich ,i program zagospodarowania zabytku  wraz z jego otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości .

 

Adres: Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu ul. Łazienna 8 tel.056 655 47 51 lub 056 621 06 92 .

drukujdrukuj

autor: F. Borejko, data: 30.12.2005

Urząd Gminy Łysomice                                       Łysomice, dn. 23.01.2009 r.
ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice 

STRONY POSTĘPOWANIA
PRZETARGOWEGO
 
ZP-314-02/2009 
 
            Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Prawie zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zmian. ) zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień postanowień zawartych w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia na dostawę materiału drogowego.
 
Pytania od uczestnika przetargu:
 
 1. Zamawiający w punkcie 5.8 specyfikacjach zamówienia określa, iż „ Cena winna uwzględniać koszt złożenia materiałów na placu dostawcy, wymieszaniu w stosunku 1:1 asortymentu i dostawy wskazane przez Gminę miejsca przeznaczenia”. Wobec tego proszę o wskazanie lokalizacji odcinków dróg, na które ma być przetransportowany materiał. Jednocześnie proszę o wskazanie kto będzie wbudowywał ten materiał.
 2. Zamawiający w § 4 ust. 1 projektu umowy zawarł zapis „… partia kruszywa nie będzie odpowiadać zamówieniu, Dostawca zobowiązuję się do jego wymiany…”. Wobec tego proszę o określenie w oparciu o jakie normy prowadzona będzie ocena materiału przeznaczonego do wbudowania. 
Odp. Ad. 1
Wskazanie miejsca dostawy każdorazowo zostanie określone przez Gminę Łysomice. Wbudowanie dostarczonego materiału leży w gestii zamawiającego.
Odp. Ad. 2
            Przydatność partii dostarczonego materiału zostanie sprawdzona podczas dostawy przez pracownika Urzędu Gminy Łysomice. 
 
                                                                Z poważaniem
                                                                 Z. up. Wójta
                                                             Bożena Cieplińska 
Do wiadomości:
 1. strony postępowania przetargowego wg rozdzielnika
 2. tablica informacyjna Urzędu Gminy Łysomice
 3. strona www.lysomice.pl

Łysomice, dnia 28.12.2010 r.

URZĄD GMINY ŁYSOMICE
87-148 ŁYSOMICE
UL WARSZAWSKA 8
 
Znak sprawy: ZP.341 – 15/2010
                       
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
                 PUBLICZNEGO NA WYBÓR WYKONAWCY NA „ZIMOWE
                 UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2010/2011
                                 ZADANIE V – REJON VI obejmujący miejscowości : Papowo
                                
Toruńskie, Koniczynka, Lipniczki, Papowo Sołectwo, Papowo
                                 Osieki i Papowo Poniatówka.               
 
         Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2007 r. nr. 223, poz. 1655; zmiany: DzU z 2008 r. nr. 171, poz. 1058) Prawa Zamówień Publicznych zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39, 40),  poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie p.n.:zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011 – ZADANIE V – REJON VI obejmujący miejscowości:  Papowo  Toruńskie, Koniczynka, Lipniczki, Papowo Sołectwo, Papowo Osieki i Papowo Poniatówka.               
 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła:
                                                                „REMIKOP” 
                                                                   Usługi Sprzętowo - Transportowe
                                                                   Paweł Zieliński
                                                                   87-100 Toruń
                                                                   Ul. Chrobrego 135/137
                                                                   e-mail: biuro@remikop.pl
                                                                   Oferta Nr 6
                                                  Za cenę brutto: 181,90 zł/h ( za jedną godz. czynnej pracy sprzętu)
    Łączna ilość punktów: 100,00
 
Uzasadnienie:
 
          W postępowaniu w wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty:
1/ oferta nr. 2
   Pracownia Reklamy
        Wiśniewski s.c.
        Ul. Chrobrego 30
        87-100 Toruń
       Tel/fax: 56/623 00 77
       56/655 37 96
Oferta odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2)
Treść oferty nie odpowiadała treści SIWZ.
2/ Oferta nr. 4
   “EKOGAMA” sp z o.o.
     Ul. Witosa 4c/38
     87-100 Toruń
     Tel/fax: 56/645 92 36
     Za cenę brutto: 292,80 zł/h( za jedną godz. czynnej pracy sprzętu)
     Łączna ilość punktów: 62,12
3/ Oferta nr. 6
    „REMIKOP” 
      Usługi Sprzętowo - Transportowe
      Paweł Zieliński 
       87-100 Toruń
       Ul. Chrobrego 135/137
        e-mail: biuro@remikop.pl
       Za cenę brutto: 181,90 zł/h ( za jedną godz. czynnej pracy sprzętu)
     Łączna ilość punktów: 100,00
4/ Oferta nr. 5
   Firma Usługowo-Handlowa
    POL-TOREX  
    Imprt-Eksport
    Stefan Mazurkiewicz
    87-100 Toruń
    Ul. Antczaka 24B/1
    Tel/fax: 56/659 97 39
    e-mail: poltorex@tlen.pl
    Za cenę brutto: 213,50 zł/h ( za jedną godz. czynnej pracy sprzętu)
   Łączna ilość punktów: 85,20
 
        Na podstawie przyjętych warunków dokonano weryfikacji ofert, trzy  oferty spełniały wszystkie warunki zawarte w SIWZ. Jedynym kryterium oceny ofert była cena.
Wobec powyższego wybrano ofertę najkorzystniejszą z ważnych ofert, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego      
Wójt Gminy Łysomice
mgr inż. Piotr Kowal
 
Otrzymują:
1/ strona internetowa www.lysomice.pl
2/ tablica informacyjna UG

Łysomice, dnia 28.12.2010 r.
URZĄD GMINY ŁYSOMICE
87-148 ŁYSOMICE
UL. WARSZAWSKA 8
 
Znak sprawy: ZP.341 – 15/2010
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
                 PUBLICZNEGO NA WYBÓR WYKONAWCY NA „ZIMOWE
                 UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2010/2011
                                 ZADANIE III – REJON III obejmujący miejscowości :
                                 Wytrębowice, Julianka, Kowróz,  Kowrózek, Zęgwirt, 
 
 
         Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2007 r. nr. 223, poz. 1655; zmiany: DzU z 2008 r. nr. 171, poz. 1058) Prawa Zamówień Publicznych zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39, 40),  poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie p.n.:zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011 – ZADANIE III – REJON III obejmujący miejscowości : Wytrębowice, Julianka, Kowróz,  Kowrózek, Zęgwirt, 
 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła:
                                                               Pracownia Reklamy
                                                               Wiśniewski s.c.
                                                               Ul. Chrobrego 30
                                                               87-100 Toruń
                                                                          Tel/fax: 56/623 00 77
                                                                            56/655 37 96
                                                               Oferta Nr 2
                                                  Za cenę brutto: 149,80 zł/h ( za jedną godz. czynnej pracy sprzętu)
    Łączna ilość punktów: 100,00
 
Uzasadnienie:
 
          W postępowaniu w wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty:
1/ Oferta nr. 2
   Pracownia Reklamy
   Wiśniewski s.c.
   Ul. Chrobrego 30
   87-100 Toruń
   Tel/fax: 56/623 00 77
   56/655 37 96
   Za cenę brutto: 149,80 zł/h ( za jedną godz. czynnej pracy sprzętu)
   Łączna ilość punktów: 100,00
 
3/ Oferta nr. 7
   Zakład Drogowo-Budowlany s.c.
    K. Wilczyński & M. Wilczyński
    Rogowo 23
    87-162 Lubicz
    Tel/fax: 56/645 90 40
    Za cenę brutto: 292,80 zł/h ( za jedną godz. czynnej pracy sprzętu)
   Łączna ilość punktów: 51,16
 
        Na podstawie przyjętych warunków dokonano weryfikacji ofert, dwie  oferty spełniały wszystkie warunki zawarte w SIWZ. Jedynym kryterium oceny ofert była cena.
Wobec powyższego wybrano ofertę najkorzystniejszą z ważnych ofert, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
Wójt Gminy Łysomice
mgr inż. Piotr Kowal
 
Otrzymują:
1/ strona internetowa www.lysomice.pl
2/tablica ogłoszeń UG

Łysomice, dnia 28.12.2010 r.

URZĄD GMINY ŁYSOMICE
87-148 ŁYSOMICE
UL. WARSZAWSKA 8
 
Znak sprawy: ZP.341 – 15/2010
 
                                                          
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
Dotyczy:   POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
                     PUBLICZNEGO NA WYBÓR WYKONAWCY NA „ZIMOWE
                     UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2010/2011
                                 ZADANIE II– REJON II obejmujący miejscowości : Lulkowo,
                                 Piwnice, Różankowo, Olek, Świerczynki, Świerczyny                  
 
 
         Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2007 r. nr. 223, poz. 1655; zmiany: DzU z 2008 r. nr. 171, poz. 1058) Prawa Zamówień Publicznych zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39, 40),  poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie p.n.:zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011 – ZADANIE II – REJON II obejmujący miejscowości : Lulkowo, Piwnice, Różankowo, Olek, Świerczynki, Świerczyny                  
 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła:
                                                               Pracownia Reklamy
                                                               Wiśniewski s.c.
                                                               Ul. Chrobrego 30
                                                               87-100 Toruń
                                                              Tel/fax: 56/623 00 77
                                                                            56/655 37 96
                                                               Oferta Nr 2
                                                  Za cenę brutto: 149,80 zł/h ( za jedną godz. czynnej pracy sprzętu)
    Łączna ilość punktów: 100,00
 
Uzasadnienie:
 
          W postępowaniu w wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 5 ofert:
1/ oferta nr. 1
   Firma Handlowo-Usługowa
   HYDRO-TERM
   Kitler Krzysztof
 Ul. Harcerska 9A/7
 87-100 Toruń
Tel/fax: 56/623 50 89
e-mail: hydroterm-torun@wp.pl
Oferta odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2)
Treść oferty nie odpowiadała treści SIWZ .
2/ Oferta nr. 2
   Pracownia Reklamy
   Wiśniewski s.c.
   Ul. Chrobrego 30
   87-100 Toruń
   Tel/fax: 56/623 00 77
   56/655 37 96
   Za cenę brutto: 149,80 zł/h ( za jedną godz. czynnej pracy sprzętu)
   Łączna ilość punktów: 100,00
 
3/ Oferta nr. 4
   “EKOGAMA” sp z o.o.
     Ul. Witosa 4c/38
     87-100 Toruń
     Tel/fax: 56/645 92 36
     Za cenę brutto: 292,80 zł/h( za jedną godz. czynnej pracy sprzętu)
     Łączna ilość punktów: 51,16
4/ Oferta nr. 6
    „REMIKOP” 
      Usługi Sprzętowo - Transportowe
      Paweł Zieliński
       87-100 Toruń
       Ul. Chrobrego 135/137
        e-mail: biuro@remikop.pl
       Za cenę brutto: 181,90 zł/h ( za jedną godz. czynnej pracy sprzętu)
     Łączna ilość punktów: 82,35
 
5/ Oferta nr. 7
   Zakład Drogowo-Budowlany s.c.
    K. Wilczyński & M. Wilczyński
    Rogowo 23
    87-162 Lubicz
    Tel/fax: 56/645 90 40
    Za cenę brutto: 292,80 zł/h ( za jedną godz. czynnej pracy sprzętu)
   Łączna ilość punktów: 51,16
 
        Na podstawie przyjętych warunków dokonano weryfikacji ofert. cztery  oferty spełniały wszystkie warunki zawarte w SIWZ. Jedynym kryterium oceny ofert była cena.
Wobec powyższego wybrano ofertę najkorzystniejszą z ważnych ofert, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego      
 
                                                                                       Wójt Gminy Łysomice
                                                                                        mgr inż. Piotr Kowal
 
 
Otrzymują:
1/ strona internetowa www.lysomice.pl
2/ tablica informacyjna UG

Łysomice, dnia 28.12.2010 r.

URZĄD GMINY ŁYSOMICE
87-148 ŁYSOMICE
UL. WARSZAWSKA 8
 
Znak sprawy: ZP.341 – 15/2010
 
                                                                             
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
                 PUBLICZNEGO NA WYBÓR WYKONAWCY NA „ZIMOWE
                 UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2010/2011
                                 ZADANIE I – REJON I obejmujący: Sołectwo Łysomice,
 
 
         Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2007 r. nr. 223, poz. 1655; zmiany: DzU z 2008 r. nr. 171, poz. 1058) Prawa Zamówień Publicznych zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39, 40),  poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie p.n.: zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011 – ZADANIE I – REJON I obejmujący: Sołectwo Łysomice,
 
Najkorzystniejszą ofertę złożył:
                                                                 „REMIKOP” 
                                                                 Usługi Sprzętowo - Transportowe
                                                                 Paweł Zieliński         
                                                                 87-100 Toruń
                                                                 Ul. Chrobrego 135/137
                                                                          Oferta Nr 6
                                       Za cenę brutto: 181,90 zł/h ( za jedną godz. czynnej pracy sprzętu)
    Łączna ilość punktów: 100,00
 
Uzasadnienie:
 
          W postępowaniu w wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty:
1/ oferta nr. 2
    Pracownia Reklamy
     Wiśniewski s.c.
     Ul. Chrobrego 30
     87-100 Toruń
    Tel/fax: 56/655 37 96
                  56/623 00 77
Oferta odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2)
Treść oferty nie odpowiadała treści SIWZ . 
2/ Oferta nr. 4
   “EKOGAMA” sp z o.o.
     Ul. Witosa 4c/38
     87-100 Toruń
     Tel/fax: 56/645 92 36
     Za cenę brutto: 292,80 zł/h( za jedną godz. czynnej pracy sprzętu)
     Łączna ilość punktów: 62,12
3/ Oferta nr. 6
    „REMIKOP” 
      Usługi Sprzętowo - Transportowe
      Paweł Zieliński
      87-100 Toruń
      Ul. Chrobrego 135/137
      Za cenę brutto: 181,90 zł/h ( za jedną godz. czynnej pracy sprzętu)
     Łączna ilość punktów: 100,00
4/ Oferta nr. 7
   Zakład Drogowo-Budowlany s.c.
    K. Wilczyński & M. Wilczyński
    Rogowo 23
    87-162 Lubicz
    Tel/fax: 56/645 90 40
    Za cenę brutto 292,80 zł/h( za jedną godz. czynnej pracy sprzętu)
    Łączna ilość punktów: 62,12
        Na podstawie przyjętych warunków dokonano weryfikacji ofert. Trzy  oferty spełniały wszystkie warunki zawarte w SIWZ. Jedynym kryterium oceny ofert była cena.
Wobec powyższego wybrano ofertę najkorzystniejszą z ważnych ofert, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego      
Wójt Gminy Łysomice
mgr inż. Piotr Kowal
 
Do wiadomości:
1/ strona internetowa www.lysomice.pl
2/ tablica ogłoszeń UG

Urząd Gminy Łysomice
87-148 Łysomice
Ul. Warszawska 8
 
Nr sprawy: ZP.341-15/2010                                                Łysomice, dnia 27.12.2010 r.
 
           
 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 
     Na podstawie art.93 ust.1, pkt. 4 Ustawy z 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DzU z 2007 r. ,Nr 223, poz. 1655; zmiany DzU z 2008 r. nr. 171, poz. 1058;  nr 220, poz. 1420; 227, poz. 1505; z 2009 r. nr 19, poz. 101; nr. 65, poz. 545; nr 91, poz. 742; nr 157, poz. 1241; nr 206, poz. 1591; nr 223, poz. 1778 )  Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania na: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2010/2011ZADANIE IV – REJON V obejmujący miejscowości:  Kamionki Duże, Kamionki Małe, Turzno,                
 
 
 

Uzasadnienie
W dniu 03.12.2010 r. Wójt Gminy Łysomice ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:   ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2010/2011 – ZADANIE IV – REJON V (BZP nr. 395812-2010), w wyniku przeprowadzonego postępowania, okazało się, że cena najkorzystniejszej oferty (z najniższą ceną) z ważnych ofert przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia. 
 
Wójt Gminy Łysomice
mgr inż. Piotr Kowal
               
Otrzymują:
1/Tablica informacyjna UG 
2/ strona www.lysomice.pl
3/ a/a

 

                                                                 


                                 Łysomice, 21.12.2010 r.

 

Znak sprawy: ZP.341 –16/2010

                                                                                  

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

  „Dowóz uczniów z Gminy Łysomice do szkół na terenie Gminy Łysomice i miasta Toruń, w roku 2011”

 

 Firma Handlowo-Usługowa


2MA2 Marta Wysocka


Kamionki Małe 34B


87-148 Łysomiceza cenę brutto oferty : 650,00 zł za dzień dowozu uczniów do szkół trzema środkami transportu (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100)

 

Uzasadnienie:

 

W postępowaniu w wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęła 1  oferta.

Na podstawie przyjętych warunków dokonano weryfikacji oferty. Wymieniona oferta spełniała wszystkie warunki zawarte w SIWZ. Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100%. Wobec powyższego  wybrano w/w ofertę, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.      

 

                               Wójt Gminy Łysomice
                              Piotr Kowal

 

data: 21.12.2010

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie oraz art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 stycznia 1997r (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) oraz § 8 ust.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207 poz. 2108) w zw. z art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i Uchwały nr XLII/247/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 lipca 2010 r.

Wójt Gminy Łysomice

ogłasza

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaży nieruchomość położoną w miejscowości Wytrębowice, gmina Łysomice, stanowiącą działkę o nr ewidencyjnym 156/1 o pow. 0,1000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu, prowadzi księgę wieczystą nr TO1T/00038429/8.

 1. Nieruchomość znajduje się na terenie nieobjętym planem przestrzennego zagospodarowania terenu. Zgodnie z ewidencją gruntów Starostwa Powiatowego w Toruniu działka o nr ewidencyjnym 156/1 o pow. 0,1000 ha stanowi nieużytek (ozn. „N”) z możliwością zabudowy budynkiem mieszkalnym wynikającą z decyzji o ustaleniu warunków zabudowy znak RPPIiR.I-7331-122-3/09 z dnia 29.09.2010 r.

 2. Przetarg odbędzie się w dniu 12.01.2011 r. o godz. 900 w sali konferencyjne Urzędu Gminy Łysomice Ul. Warszawska 8 w Łysomicach.

 3. Ustala się następujące warunki przetargu:
  Dz. o nr ewid. 156/1
  a) cena wywoławcza – 48 000,00 zł netto

  b) wadium – 5 000,00 zł
   
 4. Licytacja odbywa się przez podniesienie ręki osoby biorącej udział w przetargu oraz głośne podanie oferowanej ceny, będącej powiększeniem ceny wywoławczej o kolejne postąpienia.
 5. Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia w wysokości nie niższej jak
  1 000,00
  zł z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 6. O rozstrzygnięciu licytacji decyduje wielkość i kolejność zaoferowanej ceny.

 7. Do ustalonej w przetargu ceny stanowiącej cenę netto należy doliczyć należny podatek VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

 8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w wypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego przez uczestnika, który przetarg wygrał.

 9. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia lub rozstrzygnięcia przetargu, zwrócone przelewem – w wysokości nominalnej, na wskazane przez nich konto.

 10. Umowa sprzedaży nieruchomości, w formie aktu notarialnego, winna być zawarta w terminie dwóch miesięcy od daty przetargu. Z uzasadnionych przyczyn Wójt Gminy Łysomice może ten termin przesunąć.

 11. Koszty nabycia nieruchomości ponosi nabywający.

 12. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Okazanie granic sprzedawanej nieruchomości odbyć się może na koszt i wniosek nabywcy.

 13. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, po warunkiem iż wpłacą wadium w pieniądzu, w formie przelewu, na konto Urzędu Gminy Łysomice: BS Toruń O/ Łysomice 89 9511 0000 2002 0032 0267 0001 w terminie do dnia 05.01.2011 r. włącznie. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Gminy. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie działki, której wadium dotyczy.

 14. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem przetargu zamieszczonym na stronie internetowej urzędu gminy http://www.lysomice.pl/index.php?strona=2675 w zakładce „Przetargi”.

    


                                    
OGŁOSZENIE

Łysomice: Dowóz uczniów z Gminy Łysomice do szkół na terenie Gminy Łysomice i miasta Toruń, w roku 2011
Numer ogłoszenia: 406906 - 2010; data zamieszczenia: 13.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łysomice , ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (056) 678 32 22, faks (056) 678 32 22 w.23.

·                                 Adres strony internetowej zamawiającego: www.lysomice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów z Gminy Łysomice do szkół na terenie Gminy Łysomice i miasta Toruń, w roku 2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów z Gminy Łysomice, trzema poniżej wymienionymi środkami transportu, do szkół na terenie Gminy Łysomice i miasta Toruń, w roku 2011. Trasa pierwszego środka transportu- busa 20 osobowego: Łysomice-Papowo Toruńskie Osieki-Łysomice. Łysomice-Papowo Toruńskie-Koniczynka-Gostkowo-Zakrzewko-Łysomice. Julianka-Wytrębowice-Ostaszewo. Ostaszewo-Wytrębowice-Zęgwirt-Ostaszewo. Łysomice-Zakrzewko-Łysomice(w każdą środę dwukrotnie). Łysomice-Świerczynki. Świerczynki-Różankowo-Piwnice-Świerczynki.Świerczynki-Świerczyny-Lulkowo.Łysomice-Ostaszewo-Wytrębowice-Zęgwirt-Łysomice. Łysomice-Papowo ToruńskieKoniczynka Zakrzewko-Papowo Toruńskie Osieki. Szacunkowa długość trasy pierwszego środka transportu wynosi ok. 120 km na dzień Trasa drugiego środka transportu- busa dostosowanego do potrzeb przewozu 8 osób niepełnosprawnych: Kamionki Duże-Turzno-Gostkowo-Zakrzewko-Łysomice-Papowo Toruńskie- Toruń Szacunkowa długość trasy drugiego środka transportu wynosi ok. 120 km na dzień Trasa trzeciego środka transportu- busa lub samochodu osobowego dla potrzeb przewozu 4 uczniów- Lulkowo Osada-Łysomice-Chorab-Świerczynki- Toruń oraz powrót. Trasa będzie wykonywana dwukrotnie w ciągu dnia. Szacunkowa długość trasy trzeciego środka transportu wynosi ok. 100 km na dzień 2. Dowóz oraz odwóz uczniów w.w trzema środkami transportu odbywa się w dniach, w których uczęszczają uczniowie do szkół, z wyłączeniem dni ustalonych przez Zamawiającego, w godzinach umożliwiających przybycie młodzieży i dzieci do szkoły, nie później niż 10 minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia zajęć szkolnych i opuszczenie szkoły o ustalonej przez Zamawiającego godzinie. 3. Szczegółowe godziny przewozów należy ustalić z dyrektorami szkół. 4. Opieka w czasie przewozu dzieci będzie zapewniona przez Urząd Gminy w Łysomicach. 5. Trasa odwozu jest odwrotnością trasy dowozu. 6. Dotyczy wszystkich zadań: - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany godzin przewozu do czasu ustalenia godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych w szkołach. - Zamawiający przy wykonaniu zamówienia zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych warunków przewozu dzieci, w przypadkach zamiany dni przewidzianych w planie nauczania, na dowozy na inny dzień w tygodniu np.: w sobotę - Kurs nie może być odwołany. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku awarii pojazdu, którym świadczy usługi do podstawienia przy każdorazowej awarii zastępczego środka transportu - odpowiadającego przepisom dotyczącym świadczonych usług. - W celu zapewnienia bezpieczeństwa Wykonawca umożliwi opiekunowi pełnienie opieki nad dziećmi w autobusie przewożącym dzieci na wskazanej trasie. - Pojazdy dowożące uczniów muszą być wyposażone w sprawną instalację grzewczą. - Świadczona usługa będzie wykonywana zgodnie z umową stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 5. Faktury będą wystawiane w okresach miesięcznych, wystawiane na koniec każdego miesiąca, płatne za dni, w które faktycznie odbywał się dowóz..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

·                                 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                                 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                                                        Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie badania oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę warunek ten winni spełniać wszyscy Wykonawcy. 1.Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2010 r., Nr 113, poz. 759). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), b)aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

·                                 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                                                        Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie badania oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę warunek ten winni spełniać wszyscy Wykonawcy. Wykazanie przynajmniej jednej wykonanej usługi dowozu dzieci do szkół, o wartości nie mniej niż 30 000 zł, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania dostawy - załącznik nr 3.

·                                 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                                                        Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie badania oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę warunek ten winni spełniać wszyscy Wykonawcy. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, obejmującą ochronę szkody w mieniu lub osobie, wyrządzone przez Wykonawcę i powstałe w związku z realizacją przedmiotowych usług.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·                                 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                                                         koncesję, zezwolenie lub licencję

·                                 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                                                         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                                

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lysomice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łysomice 87-148 Łysomice ul. Warszawska 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Łysomice 87-148 Łysomice ul. Warszawska 8 pok. nr 1 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                             Wójt Gminy Łysomice

                                                              mgr inż. Piotr Kowal

 

 

Do wiadomości:

1/ Tablica informacyjna UG

2/ Strona www.lysomice.pl

3/ a/a

 

data: 13.12.2010

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


 

OGŁOSZENIE
 
Łysomice: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2010/2011
Numer ogłoszenia: 395812 - 2010; data zamieszczenia: 03.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łysomice , ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (056) 678 32 22, faks (056) 678 32 22 w.23.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.lysomice.pl
·         Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.lysomice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2010/2011.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie Gminy Łysomice w sezonie 2010/2011 w podziale na zadania zgodnie z przyjętymi standardami: 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: ZIMOWE UTRZYMANIU DRÓG - odśnieżanie Dróg gminnych na terenie Gminy Łysomice w sezonie 2010/2011 w następujących rejonach: Zadanie I - Rejon I : stanowi Sołectwo Łysomice, Zadanie II.- Rejon II : stanowią miejscowości: Lulkowo, Piwnice, Różankowo, Olek, Świerczynki, Świerczyny, Zadanie III - Rejon III: stanowią miejscowości: Wytrębowice, Julianka, Kowróz, Kowrózek, Zęgwirt, Zadanie IV - Rejon V: stanowią miejscowości: Kamionki Duże, Kamionki Małe, Turzno, Zadanie V - Rejon VI: stanowią miejscowości: Papowo Toruńskie, Koniczynka, Lipniczki, Papowo Sołectwo, Papowo Osieki i Papowo Poniatówka. 2.1 Zamawiający do realizacji zamówienia przewiduje uzyskać sprzęt od Wykonawców (ciągnik o mocy 70kM i więcej z pługiem do odśnieżania, ładowarkę lub koparko-ładowarkę z łyżką przednią od 1-3 m3 i powyżej) dla każdego z zadań, w ilości szacunkowej (minimalnej), pozwalającej na prawidłową realizacje zamówieniaW celu zabezpieczenia odpowiedniej ilości sprzętu pozwalającego na prawidłową realizację przedmiotu zamówienia został on podzielony na części uwzględniające zestawy następującego rodzaju sprzętu: Zadanie I RODZAJ SPRZĘTU JAKIM DYSPONUJE WYKONAWCA PRZEWIDYWANA ILOŚĆ GODZIN PRACY SPRZĘTU 1.Ciągnik rolniczy o mocy 70kM i więcej z pługiem do odśnieżania - 80 godzin 2.Ładowarka lub koparko - ładowarka samobieżna z łyżką przednią- o pojemności łyżki od 1,0 m3 do 3,0 m3 -127 godzin Zadanie II RODZAJ SPRZĘTU JAKIM DYSPONUJE WYKONAWCA PRZEWIDYWANA ILOŚĆ GODZIN PRACY SPRZĘTU 1. Ciągnik rolniczy o mocy 70kM i więcej z pługiem do odśnieżania - 80 godzin 2. Ładowarka lub koparko - ładowarka samobieżna z łyżką przednią o pojemności łyżki od 1,0 m3 do 3,0 m3 i więcej -127 godzin Zadanie III I: RODZAJ SPRZĘTU JAKIM DYSPONUJE WYKONAWCA PRZEWIDYWANA ILOŚĆ GODZIN PRACY SPRZĘTU 1.Ciągnik rolniczy o mocy 70kM i więcej z pługiem do odśnieżania - 50 godzin 2.Ładowarka lub koparko - ładowarka samobieżna z łyżką przednią o pojemności łyżki od 1,0 m³ do 3,0 m3 i więcej - 60 godzin Zadanie IV: RODZAJ SPRZĘTU JAKIM DYSPONUJE WYKONAWCA PRZEWIDYWANA ILOŚĆ GODZIN PRACY SPRZĘTU 1. Ciągnik rolniczy o mocy 70kM i więcej z pługiem do odśnieżania - 60 godzin 2.Ładowarka lub koparko - ładowarka samobieżna z łyżką przednią - o pojemności łyżki od 1,0 m³ do 3,0 m3 i więcej-163 godzin Zadanie V: RODZAJ SPRZĘTU JAKIM DYSPONUJE WYKONAWCA PRZEWIDWANA ILOŚĆ GODZIN PRACY SPRZĘTU 1. Ciągnik rolniczy o mocy 70kM i więcej z pługiem do odśnieżania - 100 godzin 2.Ładowarka lub koparko - ładowarka samobieżna z łyżką przednią - o pojemności łyżki od 1,0 m³ do 3,0 m3 i więcej -185 godzin 2.2 W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca musi wykazać, krotność posiadanego sprzętu na każe zadanie. 2.3. W sytuacjach, spowodowanych ciężkimi warunkami zimowymi lub niewystarczającą ilością sprzętu spowodowaną awariami lub innymi zdarzeniami losowymi, Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania sprzętu na inne drogi gminne nie ujęte umową za kwotę równoważną w umowie. 2.4. Każdorazowy wyjazd na drogę musi zostać potwierdzony telefonicznie przez koordynatora - kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego lub upoważnionej osoby dyżurującej. 2.5. Maksymalny czas od potwierdzenia zgłoszenia do rozpoczęcia prac na drodze ustala się na 2 godziny. 2.6. Szczegółowe trasy przejazdów Wykonawcy otrzymają od Zamawiającego przy podpisywaniu umowy. 2.7. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do stosowania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach ( Dz. U. Nr 230 poz. 1960 )..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·         Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 polegających na powturzeniu tego samego rodzaju zamówień stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 1)Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 2)Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub oświadczenie 3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub oświadczenie
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    1)Wykazu niezbędnie koniecznych typów i ilości do wykonania zamówienia pojazdów, maszyn i urządzeń jakie posiada Wykonawca wg załącznika nr 7 do SIWZ
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·          
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w stosunku do treści ofertyw następujących okolicznościach:1) w przypadku wykonywania dodatkowych usług w przypadku: a) wystąpenia w trakcie realizacji umowy konieczności wykonania usług dodatkowych, b) działaniem zdarzeń losowych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lysomice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łysomice 87-148 Łysomice ul Warszawska 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.12.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Łysomice 87-148 Łysomice ul. Warszawska 8 pok. nr 1 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Wójt Gminy
mgr inż. Piotr Kowal

Do wiadomości:
1/ strona internetowa: www.lysomice.pl
2/ tablica informacyjna UG
3/ a/a

 


                                                                               Łysomice, dnia 29.11.2010 r.

Zespół Szkół nr 1

ul. Warszawska 5

87-148 Łysomice

 

ZP-341-1/2010

 

             OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DLA POTRZEB KOTŁOWNI W BUDYNKACH: SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. LEONA FILCKA W ŚWIERCZYNKACH, ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W ŁYSOMICACH ORAZ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W TURZNIE W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/2011.

 

zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam,
że w prowadzonym przez Zespół Szkół nr 1, mającym siedzibę w Łysomicach,
ul. Warszawska 5, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8, na wybór wykonawcy dla przedsięwzięcia:

 

        Dostawa oleju opałowego dla potrzeb kotłowni w budynkach:

Szkoły Podstawowej im. Leona Filcka w Świerczynkach,

Zespołu Szkół nr 1 w Łysomicach oraz Zespołu Szkół nr 2 w Turznie

w sezonie grzewczym 2010/2011.”

Kolejną najkorzystniejszą ofertę złożył:

 

Firma „TANK” Sp. J.

W. Konczalski M. Konczalski

ul. Chrzanowskiego 11, 87-100 Toruń

Kwota oferty brutto: 2,76 zł za 1 litr oleju opałowego

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium najniższa cena : 96,73.

Oferta nr 2

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Wybrany Wykonawca zrezygnował z podpisania umowy. Wobec powyższego Zamawiający wybrał następną korzystną ofertę cenową oznaczoną nr 2. Zamawiający dokonał wyboru oferty w okresie związania ofertą.

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Łysomicach

Hanna Rucińska

 

Otrzymują:

 1. Tablica informacyjna UG
 2. Strona internetowa: www.lysomice.pl
 3. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zespołu Szkół nr 1 w Łysomicach
 4. Strona internetowa: www.zslysomice.pl
 5. a/a

 

następna strona »

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Konkurs plastyczny - 25 lat samorządu
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń